Úvod

World Literature Studies – Časopis pre výskum svetovej literatúry vydáva štyri razy ročne Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Uverejňuje recenzované (double blind peer review), doposiaľ nepublikované vedecké štúdie a recenzie z oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Čísla sú väčšinou zamerané tematicky a konkrétne témy sa zverejňujú v podobe výziev na posielanie príspevkov. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, resp. vo francúzštine s anglickými resumé.

Časopis je zaradený do medzinárodných databáz: Art & Humanities Citation Index (A&HCI)Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H)Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO, Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS).

Časopis je dostupný v režime open access.

Najnovší ročník je dostupný TU.

Predchádzajúce ročníky nájdete v ARCHÍVE.
Časopis v tlačenej podobe si môžete objednať na sap@sappress.sk. (Ročné predplatné od roku 2024 je 20 eur.)

WLS od roku 1992  do 2008 vychádzal pod názvom Slovak Review of World Literature Research dva až trikrát ročne. Obsahy čísel a abstrakty štúdií a článkov zo Slovak Review of World Literature Research (1993 – 2008) nájdete TU.

ISSN 1337-9275  E-ISSN 1337-9690
Vydáva Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
IČO: 17 050 278
Evidenčné číslo:  EV 373/08