2022

 • Tvorivosť a preklad

  eds. Ivana Hostová – Mária Kusá

  Tematickým ťažiskom čísla sú koncepty tvorivosti a prekladu. Jednotlivé štúdie ich uchopujú tak teoreticky – opätovným kladením si otázky hraníc a možností tvorivosti v preklade, ako aj metodologicky – tvorivou apropriáciou výskumných nástrojov a ich aplikáciou na bádateľskú interakciu s hybridnými objektmi. Na viacerých miestach sa tiež dotýkajú problému interakcie medzi človekom a technológiami i pretrvávajúcich mocenských hierarchií; zaoberajú sa tancom, trubadúrskou poéziou, neurónovými sieťami či queerovými perspektívami v translatológii. Aj kompozícia čísla ako celku nabáda ku kreatívnemu čítaniu vzťahov medzi výskumnými objektmi a metodológiami.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS 1_2022)

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity ■ 2 (prejsť na článok)

  OKRÚHLY STÔL / ROUNDTABLE
  SUSAN BASSNETT – LAWRENCE VENUTI – JAN PEDERSEN – IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity in the 21st century ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  JÁN ŽIVČÁK
  Vision ou manipulation ? Les problèmes éditoriaux d’une anthologie slovaque des troubadours ■ 18 (prejsť na článok)
  MARY WARDLE
  Translation as an embodied practice: The case of dance notation ■ 32 (prejsť na článok)
  ZUZANA HUSÁROVÁ – KAREL PIORECKÝ
  Reception of literature generated by artificial neural networks ■ 44 (prejsť na článok)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  IVANA HOSTOVÁ
  Queer perspectives in translation studies: Notes on two recent publications ■ 61 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ADAM BŽOCH
  Hovoriť striebro: Konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“ ■ 79 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Jitka Malečková: “The Turk” in the Czech Imagination (1870s–1923) (Haluk Ihsan Talay) ■ 98 (prejsť na článok)
  John Corbett – Ting Huang (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry (Anna Fosse) ■ 100 (prejsť na článok)
  Roy Youdale: Using Computers in the Translation of Literary Style: Challenges and Opportunities (Marián Kabát) ■ 101 (prejsť na článok)
  Martin Djovčoš – Mária Kusá – Emília Perez (eds.): Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Lenka Poľaková) ■ 103 (prejsť na článok)

 • Svetová literatúra z pohľadu „malých” literatúr

  eds. RÓBERT GÁFRIK – MILOŠ ZELENKA

  V posledných desaťročiach sa svetová literatúra chápe ako kánon alebo systém, do ktorého texty vstupujú prostredníctvom „veľkých“ literatúr, písaných v hegemónnych jazykoch ako angličtina. Texty z menších literatúr musia spĺňať takpovediac niečo navyše, aby dosiahli status svetovej literatúry. Tento koncept predstavuje svetovú literatúru ako korelát politickej a ekonomickej moci. Aktuálne číslo prináša štúdie reflektujúce vzťah „malých” literatúr k svetovej literatúre, pričom nastoľujú aj epistemologické a etické otázky.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS 2_2022)

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  RÓBERT GÁFRIK – MILOŠ ZELENKA
  World literature from the perspective of “small” literatures ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE/ ARTICLES
  MILOŠ ZELENKA
  The concept of world literature in Czech and Slovak comparative literary studies ■ 5 (prejsť na článok)
  WOOK-DONG KIM
  Against Sinocentrism: Internal orientalism in world literature ■ 31 (prejsť na článok)
  SONALI GANGULY – LIPIKA DAS
  The Biswa Sahitya Granthamala (World literature book series) as a reaction to English linguistic domination in Odisha ■ 48 (prejsť na článok)
  PAULS DAIJA – BENEDIKTS KALNAČS
  “Provincializing” world literature: The role of translations in shaping 19th-century Latvian culture ■ 59 (prejsť na článok)
  RADU VANCU
  The post-national Celan: The imperfect triangulation from (abandoned) Romanian poetry to world literature and back ■ 72 (prejsť na článok)
  CHARLES SABATOS
  Prague beyond Kafka: Rethinking minor literature through the work of Jiří Langer ■ 85 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944] (Adam Bžoch) ■ 103 (prejsť na článok)
  Carola Heinrich: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien [What remains? On the staging of memory and identity in post-Soviet Cuba and Romania] (Roman Mikuláš) ■ 105 (prejsť na článok)
  Peter Zajac (ed.): Poetika festivity [The poetics of festivity] (Zornitza Kazalarska) ■ 109 (prejsť na článok)
  Jana Kuzmíková: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy [Cognitive literary studies: Theory, experiments, analyses] (Peter Getlík) ■ 112 (prejsť na článok)
  Jitka Zehnalová: Aspekty literárního překladu. Mediační úloha překladatele [Aspects of literary translation. The mediating role of the translator] (Marie Krappmann) ■ 115 (prejsť na článok)

 • Transkulturalizmus a literárnohistorické naratívy v stredovýchodnej Európe

  eds. JUDIT GÖRÖZDI – ZOLTÁN NÉMETH – MAGDALENA ROGUSKA-NÉMETH

  Témou tohto čísla sú literárne a literárnohistorické naratívy v stredovýchodnej Európe z hľadiska transkulturalizmu, s využitím konceptov ako globalizmus, heterotopia, extrateritorialita, translokalita, deteritorializácia a prekračovanie hraníc. Štúdie skúmajú transkulturalizmus v špecifických literárnych fenoménoch regiónu: v textoch, mikroliteratúrach a v menšinových literatúrach ovplyvnených multi- a translingvizmom či kultúrnou hybriditou. Cieľom je prispieť k rozvoju diverzifikovanejších perspektív pri písaní dejín národných literatúr v stredovýchodnej Európe.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS 3_2022)

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MAGDALENA ROGUSKA-NÉMETH – ZOLTÁN NÉMETH
  Transculturalism and narratives of literary history in East-Central Europe ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  WOLFGANG WELSCH
  Transculturality in literature: A phenomenon as old as it is current ■ 5 (prejsť na článok)
  ANDERS PETTERSSON
  On the concept of world literature ■ 12 (prejsť na článok)
  KATARZYNA DEJA
  The problems with delimiting the notion of transculturality in literary studies ■ 24 (prejsť na článok)
  MAGDALENA ROGUSKA-NÉMETH
  Transculturalism in literature as reflected in the works of translingual writers
  from the Hungarian cultural context ■ 35 (prejsť na článok)
  BEÁTA THOMKA
  Fiction: heritage, choice, creation ■ 48 (prejsť na článok)
  KAROLINA POSPISZIL-HOFMAŃSKA
  Confluences: On the possibility of describing a transcultural history
  of (micro)literature – the Upper Silesian perspective ■ 60 (prejsť na článok)
  EVA KENDERESSY
  Transculturality in Romanian literary histories: The case of literature
  from Moldova ■ 79 (prejsť na článok)
  ZOLTÁN NÉMETH
  The transcultural levels of minority literary history writing: Hungarian literature
  in Slovakia ■ 96 (prejsť na článok)
  ANIKÓ DUŠÍKOVÁ
  The possibilities of a transcultural narrative in 19th-century Central Europe:
  Ján Chalupka and Gusztáv Szontagh ■ 114 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban / Transkulturalizmus a biling­vizmus v literatúrach strednej Európy [Transculturalism and bilingualism in Central European literatures], Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban / Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre [Transculturalism and bilingualism in literature], Orsolya Hegedűs – Zoltán Németh – Anikó N. Tóth – Gabriella Petres Csizmadia (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus / Transkulturalizmus a bilingvizmus [Transculturalism and bilingualism] (Judit Görözdi) ■ 128 (prejsť na článok)
  Mihaela P. Harper – Dimitar Kambourov (eds.): Bulgarian Literature as World Literature
  (Zvonko Taneski) ■ 130 (prejsť na článok)
  Száz Pál: A tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra [The tenth gate. The effects of Hasidism on Hungarian literature] (Gabriella Petres Csizmadia) ■ 134 (prejsť na článok)
  Ján Jambor – Zuzana Malinovská – Jakub Souček (eds.): Rodina ako spoločenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe [Family as a social problem in contemporary
  Swiss and Slovak crime fiction] (Jan Trna) ■ 136 (prejsť na článok)

 • „Literatúra a veda“ v kontexte analýz literárneho interdiskurzu

  WLS_4_2022_obalkaeds. ROMAN MIKULÁŠ – JÁN JAMBOR

  Téma tohto čísla reaguje na aktuálne kľúčové otázky výskumu spätosti literatúry a vedy, pričom otvára dva základné smery uvažovania: ako literatúra transformuje komplexné obsahy vedného poznania a akým spôsobom výsostne literárne postupy formujú vedný diskurz. Koncepčne sa štúdie sústreďujú na uchopenie tohto výskumného celku prostredníctvom literárnovednej teórie interdiskurzivity, teda analýzy interdiskurzov. Jeden blok príspevkov sa venuje teoretickým, metodologickým a literárnodidaktickým aspektom interdiskurzivity, druhý prináša prípadové štúdie o tvorbe autorov či autoriek, u ktorých sú prvky špeciálnych vedných diskurzov výraznou črtou poetík.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS 4_2022)

   

   

   

  OBSAH / CONTENS
  EDITORIÁL / EDITORIAL

  ROMAN MIKULÁŠ – JÁN JAMBOR
  „Literatúra a veda“ v kontexte analýz literárneho interdiskurzu ■ 2 (prejsť na článok)

  HOSŤOVSKÁ PREDNÁŠKA / GUEST LECTURE
  THOMAS KLINKERT
  Teória systémov, poznanie a literatúra ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ROMAN MIKULÁŠ
  Od topológií k typológiám a späť: K problematike štruktúrovania korelácií literatúry,
  vedy a poznania ■ 14 (prejsť na článok)
  MONIKA SCHMITZ-EMANS
  Apotheke, Baukasten, Randgang, Exkursion ins Imaginäre: Lexikographien wissenschaftlicher
  Begriffe und Theorien als Beiträge zum literarisch-wissenschaftlichen Interdiskurs ■ 32 (prejsť na článok)
  MARKO JUVAN
  The essay and interdiscursivity: Knowledge between singularity and sensus communis ■ 48 (prejsť na článok)
  NATHALIE KÓNYA-JOBS
  Literarhistorisches Verstehen auf Grundlage der Interdiskursanalyse fördern? Didaktische
  Überlegungen zum Text-Kontext-Problem ■ 60 (prejsť na článok)
  ALINA BAKO
  Cognitive cartographies in Liviu Rebreanu’s “Forest of the Hanged” ■ 78 (prejsť na článok)
  MARTA SOUČKOVÁ
  Medzi literatúrou a vedou – na materiáli textov Stanislava Rakúsa ■ 91 (prejsť na článok)
  CAROLA HEINRICH
  Theater und Wissen. Pflanzenphilosophie auf der Bühne ■ 104 (prejsť na článok)
  SANTIAGO SEVILLA-VALLEJO
  Science fiction, ecology of mind and the uncanny in “Do Androids Dream of Electric Sheep?”
  by Philip K. Dick ■ 119 (prejsť na článok)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  ADAM BŽOCH
  Koncept pamäti a spomienky v „Hľadaní strateného času“. K storočnici úmrtia
  Marcela Prousta ■ 134 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Josef Hrdlička – Mariana Machová (eds.): Things in Poems. From the Shield of Achilles
  to Hyperobjects  (Róbert Gáfrik) ■ 144 (prejsť na článok)
  CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society (Dobrota Pucherová) ■ 146 (prejsť na článok)
  Ján Jambor – Jakub Souček – Monika Zázrivcová (eds.): Aktuelle gesellschaftliche Probleme
  im Kriminalroman der Gegenwart am Beispiel von deutsch-, franzÖsisch- und slowakischsprachigen
  Texten… [Current social problems in contemporary crime novels as seen in German, French and
  Slovak Texts] (Petr Kyloušek) ■ 149 (prejsť na článok)
  Pavlína Šišmišová – Eva Palkovičová (eds.): Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete
  [Cervantes’s Don Quixote in Slovakia and the world] (Silvia Brodňanová) ■ 151 (prejsť na článok)