2017

 • Johan Huizinga a stredná/stredovýchodná Európa

  eds. Adam Bžoch obálka-1_2017

  Nizozemský historik a kultúrny filozof Johan Huizinga(1872 – 1945), medzinárodne preslávený prácami „Jeseň stredoveku“, „Homo ludens“ a „V tieňoch zajtrajška“, bol vynikajúcim znalcom európskej kultúrnej histórie. Utváranie dejín a kultúry chápal ako neustály proces sprostredkovávania a výmeny. Číslo prináša analýzy Huizingových názorov na formovanie Európy medzi Západom a Východom. Zvlášť ozrejmuje blízkosť autorovho myšlienkového sveta mysleniu jeho súčasníkov a kolegov v strednej i východnej Európe, ako aj recepciu jeho diel a ideí v Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Rusku.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_1_2017).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Adam Bžoch
  Johan Huizinga and Central/East-Central Europe ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Anton van der Lem
  „Europe can never be lost as long as there are men like you“ – Huizinga and Europe ■ 7 (prejsť na článok)
  Willem Otterspeer
  Johan Huizinga and Leo Spitzer: The notion of „Stimmung“ revisited ■ 21 (prejsť na článok)
  Ivan Gerát
  Johan Huizinga and Max Dvořák on images: A shared interest in medieval images in and around 1919 ■ 31 (prejsť na článok)
  Léon Hanssen
  Die Lust an der in Schwebe gehaltenen Illusion: Johan Huizinga und Georg Lukács ■ 41 (prejsť na článok)
  Geertjan de Vugh
  Philia and Neikos: Huizinga’s „Auseinandersetzung“ with Carl Schmitt ■ 48 (prejsť na článok)
  Tomás Balogh
  CSÉ über E. – Vorlesungen von László Cs. Szabó über Erasmus 1946/47 ■ 60 (prejsť na článok)
  Wilken Engelbrecht
  Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung ■ 71 (prejsť na článok)
  Adam Bžoch
  Johan Huizinga in der Slowakei: Lektüren und kritische Auseinandersetzungen in der Zeit von 1946 bis 1990 ■ 86 (prejsť na článok)
  Olga Sidorova
  Reception of Johan Huizinga in the USSR with a special focus on Yuri Lotman ■ 101 (prejsť na článok)

  s p r á v y / n e w s
  Katarína Bednárová
  Za Tzevanom Todorovom ■ 110 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Anton van der Lem (ed.): Johan Huizinga: Mijn weg tot de historie/Gebeden (Adam Bžoch) ■ 111 (prejsť na článok)
  Eugen Fink: Play as Symbol of the World and Other Writings (Geertjan de Vugt ) ■ 113 (prejsť na článok)
  Halina Mielicka-Pawłowska (ed.): Contemporary Homo Ludens (Anna Fosse) ■ 115 (prejsť na článok)
  Lucas Marco Gisi (hrsg.): Robert Walser. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung (Roman Mikuláš) ■ 116 (prejsť na článok)
  Julia Hargaßner: Kleidersprache im künstlerischen Text. Sowjetische Kleidercodes zwischen1954 und 1985 (Dagmar Burkhart) ■ 120 (prejsť na článok)
  Balázs Déri – Pál Kelemen – József Krupp – Ábel Tamás (eds.): Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár; Pál Kelemen – Ernő Kulcsár Szabó – Ábel Tamás – Gábor Vaderna (eds.): Metafilológia 2. Szerző – könyv – jelenetek (Péter H. Nagy) ■ 122 (prejsť na článok)
  Mikhail Iampolskii: Prigov: Ocherki khudozhestvennogo nominalizma (Jakub Kapičiak) ■ 124 (prejsť na článok)

 • Popovičovo a Holmesovo dedičstvo v súčasnosti

  eds. Emília Perez, Martin Djovčoš, Mária Kusá obálka-2_2017

  Nitrianska a Nizozemská škola prispeli v priebehu 60., 70. a 80. rokov 20. storočia k výraznému formovaniu translatológie ako samostatného vedného odboru. Pôsobenie Antona Popoviča a Jamesa S. Holmesa, vedúcich osobností oboch škôl, možno v translatológii badať dodnes. Toto číslo časopisu sa zameriava na ich aktivity, výskumnú činnosť a metodické prístupy. Jednotlivé štúdie približujú uvedené translatologické školy, ako aj ich hlavných predstaviteľov v kontexte doby. Nie sú však len cestou v čase, ku koreňom spomenutých škôl, sústreďujú sa i na ich prínos pre dnešné uvažovanie o preklade.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_2_2017).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Emília Perez – Martin Djovčoš – Mária Kusá
  Legacy of Popovič and Holmes beyond their century ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Martin Djovčoš – Emília Perez
  Bridging the mental Iron Curtain, or, re-exploring the “old” in new contexts ■ 3 (prejsť na článok)
  Luc van Doorslaer
  Holmes and Popovič in the 21st century: an empirical-bibliographical exercise ■ 12 (prejsť na článok)
  Katarína Bednárová
  Anton Popovič: between comparative literature and semiotics ■ 21 (prejsť na článok)
  Ton Naaijkens
  On lions, fans and crosses. A Low Countries legacy for translation studies ■ 38 (prejsť na článok)
  Mária Valentová
  Anton Popovič a jeho nitrianska translatologická škola ■ 49 (prejsť na článok)
  Iryna Odrekhivska
  Consolidating Anton Popovič’ s “metacommunicational context of translation” as a conceptual cluster ■ 62 (prejsť na článok)
  Igor Tyšš
  Discourse camouflage in the representation of American literature in the literary magazine “Mladá tvorba” ■ 73 (prejsť na článok)
  Marie Krappmann
  The limits of domestication in the translation of modern literary texts from Yiddish to Czech ■ 86 (prejsť na článok)
  Anita Huťková
  The translation theory of the Nitra School and contemporary communication models of literary translation: a case study ■ 99 (prejsť na článok)
  Ján Živčák
  K problematike typologického zaradenia liturgického prekladu: na príklade slovenského a francúzskeho translátu paschálneho kánonu a veršových stichír Paschy ■ 115 (prejsť na článok)

   

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Jaroslav Špirk: Censorship, Indirect Translation and Non-Translation: The (Fateful) Adventures of Czech Literature in 20th-century Portugal (Charles Sabatos) ■ 127 (prejsť na článok)
  Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II (Renáta Bojničanová) ■ 129 (prejsť na článok)
  Edita Gromová – Soňa Hodáková – Emília Perez – Andrej Zahorák: Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich (Daniela Müglová) ■ 131 (prejsť na článok)
  Martin Djovčoš – Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení (Matej Laš) ■ 132 (prejsť na článok)
  Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia (Gabriella Petres Csizmadia) ■ 134 (prejsť na článok)
  Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (Roman Mikuláš) ■ 136 (prejsť na článok)

 • Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe

  eds. Bogumila Suwara, Jana Tomašovičová obálka-3_2017

  Potenciál digitálnych technológií motivoval už viaceré prírodovedné, technické a informačné disciplíny k užšej výskumnej spolupráci. Témou tohto čísla sú interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe, pričom pozornosť sa zameriava na perspektívy, možnosti a limity moderných technológií najmä v oblasti humanitných vied. Autorky a autori jednotlivých príspevkov reflektujú viaceré aktuálne otázky: Ako sa pod vplyvom rýchlo sa rozvíjajúcich digitálnych technológií menia a nanovo štruktúrujú kontúry západnej kultúry? Dostačujú na jej pochopenie kultúry doterajšie interpretačné vzorce a metodologické stratégie poznania a hodnotenia? Ako sa odzrkadľuje pôsobenie digitálnych technológií v oblasti literárnej tvorby? Predložené príspevky ponúkajú jednak teoretickú reflexiu týchto procesov, jednak aplikáciu v podobe experimentálnych projektov.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_3_2017).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Bogumila Suwara – Jana Tomašovičová
  Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Jana Tomašovičová
  Heterotopias and transformations in art and science ■ 3 (prejsť na článok)
  Tomáš Jirsa
  Jazyk tvarovaný excesem: afekt a jeho performativní medialita ■ 14 (prejsť na článok)
  Ivan Lacko
  On the path to sentience – post-digital narratives in “Westworld” ■ 29 (prejsť na článok)
  Mariusz Pisarski
  Digital postmodernism: From hypertexts to twitterature and bots ■ 41 (prejsť na článok)
  Jana Kostincová
  Slovo jako předmět, pohyb, energie. Umělecká výpověď v transmediálním kontextu ■ 54 (prejsť na článok)
  Karel Piorecky
  Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu ■ 66 (prejsť na článok)
  Piotr Marecki
  Crowdsourcing and literature: A report from the project “Wiersze za sto dolarów” ■ 79 (prejsť na článok)
  Marek Debnár
  Čítanie z druhej ruky ■ 87 (prejsť na článok)
  Bogumila Suwara – Andrzej Adamski
  New forms of knowledge design and their presence/absence in Central Europe Prolegomena to the issues. Current ■ 98 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Karel Piorecký: Česká literatura a nová média (Zuzana Husárová) ■ 111 (prejsť na článok)
  Mária Kusá (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015 (Anton Eliáš) ■ 112 (prejsť na článok)
  Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr (Katarína Bednárová) ■ 115 (prejsť na článok)
  Magdolna Balogh: Rabul ejtett értelmek (Judit Görözdi) ■ 117 (prejsť na článok)
  Anikó Dusík: Bendeguznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Az elfogadás és az elhatárolódás a szlovák irodalom magyar összefüggéseiben – Ján Chalupka műveinek perspektívájából (Judit Dobry) ■ 119 (prejsť na článok)
  Vít Gvoždiak: Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky (Kristián Benyovszky) ■ 120 (prejsť na článok)
  Roman Mikuláš a kol.: Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery (Juraj Dvorský) ■ 123 (prejsť na článok)

 • Rodové podnety pre literárnu históriu

  eds. Jana Cviková – Ingrid Puchalová obálka-4_2017

  Rod ako analyzovaná a analyzujúca kategória sa od sklonku 20. storočia spolu so súvisiacou kategóriou túžby v rastúcej miere uplatňuje aj v literárnohistorickom výskume. Obe odhaľujú a revidujú androcentricky a heteronormatívne motivované vylučovanie a zamlčiavanie, zároveň však sebakriticky reflektujú svoje východiská. Príspevky tohto čísla sú provenienciou autoriek a autorov, ako aj tematicky zamerané najmä na stredo(východo) európsky priestor, pričom overujú inter- a transdisciplinárny potenciál rozmanitých a nezriedka protirečivých feministických/rodových/queerových prístupov.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_4_2017).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Jana Cviková – Ingrid Puchalová
  Rodové podnety pre literárnu históriu ■ 2 (prejsť na článok)

  h o s ť o v s k á p r e d n á š k a / g u e s t l e c t u r e
  Monika Mitášová
  Eileen Gray alebo architektka: tri hypotézy kritického písania o rode v avantgardnej architektúre vily E.1027 ■ 3 (prejsť na článok)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Alexandra Millner
  Das Denken der Transdifferenz in Bezug auf Gender als grundlegende soziale Kategorie:
  Zum sozialkritischen Impetus der deutschsprachigen Literatur aus Österreich-Ungarn ■ 22 (prejsť na článok)
  Ján Demčišák
  Eine Zwischenrevision des Queer Reading ■ 35 (prejsť na článok)
  Zoltán Csehy
  The male gender script as self-representation in the poetry of Sándor Vay ■ 53 (prejsť na článok)
  Aleksandra Elisseeva
  Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ – Literaturverfilmung als Queer Reading ■ 62 (prejsť na článok)
  Charles Sabatos
  Can the dissident speak? The Czech woman writer in the work of Philip Roth and Dominik Tatarka ■ 74 (prejsť na článok)
  Anikó Polgár
  Myth and feminine self-expression in the poetry of Anna Lesznai and Anna Hajnal ■ 89 (prejsť na článok)
  Jozef Tancer
  Sprachbiografie und inszenierte Autorschaft: Das Fallbeispiel Erika Blumgrund ■ 103 (prejsť na článok)

  m a t e r i á l y / m a t e r i a l s
  Božena Chołuj
  Die Gender-Kategorie in der Analyse literarischer Strategien im Umgang mit der Weiblichkeit: Ingeborg Bachmann, Seweryna Szmaglewska, Ruth Klüger ■ 117 (prejsť na článok)
  Ingrid Puchalová
  Marie Therese von Artner und ihre literarische Autorschaft ■ 129 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Anna Menyhért: Női irodalmi hagyomány (Zoltán Németh) ■ 141 (prejsť na článok)
  Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (Mariana Szapuová) ■ 142 (prejsť na článok)
  Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989 (Ivana Hostová) ■ 146 (prejsť na článok)
  Lilla Bolemant: Női hangok. Berde Mária, Földes Jolán, Szenes Piroska és Zilahy Lajos regényei. (Judit Dobry) ■ 150 (prejsť na článok)
  Péter H. Nagy: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei (József Keserű) ■ 151 (prejsť na článok)
  Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave (Ingrid Puchalová) ■ 153 (prejsť na článok)