2017

 • Johan Huizinga a stredná/stredovýchodná Európa

  eds. Adam Bžoch       (obálka)

  Nizozemský historik a kultúrny filozof Johan Huizinga(1872 – 1945), medzinárodne preslávený prácami „Jeseň stredoveku“, „Homo ludens“ a „V tieňoch zajtrajška“, bol vynikajúcim znalcom európskej kultúrnej histórie. Utváranie dejín a kultúry chápal ako neustály proces sprostredkovávania a výmeny. Číslo prináša analýzy Huizingových názorov na formovanie Európy medzi Západom a Východom. Zvlášť ozrejmuje blízkosť autorovho myšlienkového sveta mysleniu jeho súčasníkov a kolegov v strednej i východnej Európe, ako aj recepciu jeho diel a ideí v Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Rusku.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Adam Bžoch
  Johan Huizinga and Central/East-Central Europe (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Anton van der Lem
  “Europe can never be lost as long as there are men like you” – Huizinga and Europe (stiahnuť PDF)
  Willem Otterspeer
  Johan Huizinga and Leo Spitzer: The notion of “Stimmung” revisited (stiahnuť PDF)
  Ivan Gerát
  Johan Huizinga and Max Dvořák on images: A shared interest in medieval images in and around 1919 (stiahnuť PDF)
  Léon Hanssen
  Die Lust an der in Schwebe gehaltenen Illusion: Johan Huizinga und Georg Lukács (stiahnuť PDF)
  Geertjan de Vugh
  Philia and Neikos: Huizinga’s “Auseinandersetzung” with Carl Schmitt  (stiahnuť PDF)
  Tomás Balogh
  CSÉ über E. – Vorlesungen von László Cs. Szabó über Erasmus 1946/47  (stiahnuť PDF)
  Wilken Engelbrecht
  Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung (stiahnuť PDF)
  Adam Bžoch
  Johan Huizinga in der Slowakei: Lektüren und kritische Auseinandersetzungen in der Zeit von 1946 bis 1990  (stiahnuť PDF)
  Olga Sidorova
  Reception of Johan Huizinga in the USSR with a special focus on Yuri Lotman (stiahnuť PDF)

  s p r á v y / n e w s
  Katarína Bednárová
  Za Tzevanom Todorovom (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s     (stiahnuť PDF)
  Anton van der Lem (ed.): Johan Huizinga: Mijn weg tot de historie/Gebeden (Adam Bžoch)
  Eugen Fink: Play as Symbol of the World and Other Writings (Geertjan de Vugt )
  Halina Mielicka-Pawłowska (ed.): Contemporary Homo Ludens (Anna Fosse)
  Lucas Marco Gisi (hrsg.): Robert Walser. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung (RomanMikuláš)
  Julia Hargaßner: Kleidersprache im künstlerischen Text. Sowjetische Kleidercodes zwischen1954 und 1985 (Dagmar Burkhart)
  Balázs Déri – Pál Kelemen – József Krupp – Ábel Tamás (eds.): Metafilológia 1. Szöveg – variáns – kommentár; Pál Kelemen – Ernő Kulcsár Szabó – Ábel Tamás – Gábor Vaderna (eds.): Metafilológia 2. Szerző – könyv – jelenetek (Péter H. Nagy)
  Mikhail Iampolskii: Prigov: Ocherki khudozhestvennogo nominalizma (Jakub Kapičiak)

 • Popovičovo a Holmesovo dedičstvo v súčasnosti

  eds. Emília Perez, Martin Djovčoš, Mária Kusá (obálka)

  Nitrianska a Nizozemská škola prispeli v priebehu 60., 70. a 80. rokov 20. storočia k výraznému formovaniu translatológie ako samostatného vedného odboru. Pôsobenie Antona Popoviča a Jamesa S. Holmesa, vedúcich osobností oboch škôl, možno v translatológii badať dodnes. Toto číslo časopisu sa zameriava na ich aktivity, výskumnú činnosť a metodické prístupy. Jednotlivé štúdie približujú uvedené translatologické školy, ako aj ich hlavných predstaviteľov v kontexte doby. Nie sú však len cestou v čase, ku koreňom spomenutých škôl, sústreďujú sa i na ich prínos pre dnešné uvažovanie o preklade.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Emília Perez – Martin Djovčoš – Mária Kusá
  Legacy of Popovič and Holmes beyond their century (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Martin Djovčoš – Emília Perez
  Bridging the mental Iron Curtain, or, re-exploring the “old” in new contexts (stiahnuť PDF)
  Luc van Doorslaer
  Holmes and Popovič in the 21st century: an empirical-bibliographical exercise (stiahnuť PDF)
  Katarína Bednárová
  Anton Popovič: between comparative literature and semiotics (stiahnuť PDF)
  Ton Naaijkens
  On lions, fans and crosses. A Low Countries legacy for translation studies (stiahnuť PDF)
  Mária Valentová
  Anton Popovič a jeho nitrianska translatologická škola (stiahnuť PDF)
  Iryna Odrekhivska
  Consolidating Anton Popovič’ s “metacommunicational context of translation” as a conceptual cluster (stiahnuť PDF)
  Igor Tyšš
  Discourse camouflage in the representation of American literature in the literary magazine “Mladá tvorba” (stiahnuť PDF)
  Marie Krappmann
  The limits of domestication in the translation of modern literary texts from Yiddish to Czech (stiahnuť PDF)
  Anita Huťková
  The translation theory of the Nitra School and contemporary communication models of literary translation: a case study (stiahnuť PDF)
  Ján Živčák
  K problematike typologického zaradenia liturgického prekladu: na príklade slovenského a francúzskeho translátu paschálneho kánonu a veršových stichír Paschy (stiahnuť PDF)

   

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s     (stiahnuť PDF)
  Jaroslav Špirk: Censorship, Indirect Translation and Non-Translation: The (Fateful) Adventures of Czech Literature in 20th-century Portugal (Charles Sabatos)
  Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II (Renáta Bojničanová)
  Edita Gromová – Soňa Hodáková – Emília Perez – Andrej Zahorák: Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich (Daniela Müglová)
  Martin Djovčoš – Pavol Šveda: Mýty a fakty o preklade a tlmočení (Matej Laš)
  Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia (Gabriella Petres Csizmadia)
  Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře (Roman Mikuláš)

 • Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe

  eds. Bogumila Suwara, Jana Tomašovičová   (obálka)

  Potenciál digitálnych technológií motivoval už viaceré prírodovedné, technické a informačné disciplíny k užšej výskumnej spolupráci. Témou tohto čísla sú interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe, pričom pozornosť sa zameriava na perspektívy, možnosti a limity moderných technológií najmä v oblasti humanitných vied. Autorky a autori jednotlivých príspevkov reflektujú viaceré aktuálne otázky: Ako sa pod vplyvom rýchlo sa rozvíjajúcich digitálnych technológií menia a nanovo štruktúrujú kontúry západnej kultúry? Dostačujú na jej pochopenie kultúry doterajšie interpretačné vzorce a metodologické stratégie poznania a hodnotenia? Ako sa odzrkadľuje pôsobenie digitálnych technológií v oblasti literárnej tvorby? Predložené príspevky ponúkajú jednak teoretickú reflexiu týchto procesov, jednak aplikáciu v podobe experimentálnych projektov.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Bogumila Suwara – Jana Tomašovičová
  Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe  (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e  / a r t i c l e s  
  Jana Tomašovičová
  Heterotopias and transformations in art and science (stiahnuť PDF)
  Tomáš Jirsa
  Jazyk tvarovaný excesem: afekt a jeho performativní medialita (stiahnuť PDF)
  Ivan Lacko
  On the path to sentience – post-digital narratives in “Westworld” (stiahnuť PDF)
  Mariusz Pisarski
  Digital postmodernism: From hypertexts to twitterature and bots (stiahnuť PDF)
  Jana Kostincová
  Slovo jako předmět, pohyb, energie. Umělecká výpověď v transmediálním kontextu (stiahnuť PDF)
  Karel Piorecky
  Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu (stiahnuť PDF)
  Piotr Marecki
  Crowdsourcing and literature: A report from the project “Wiersze za sto dolarów” (stiahnuť PDF)
  Marek Debnár
  Čítanie z druhej ruky (stiahnuť PDF)
  Bogumila Suwara – Andrzej Adamski
  New forms of knowledge design and their presence/absence in Central Europe Prolegomena to the issues. Current (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s    (stiahnuť PDF)
  Karel Piorecký: Česká literatura a nová média (Zuzana Husárová)
  Mária Kusá (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015 (Anton Eliáš)
  Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr (Katarína Bednárová)
  Magdolna Balogh: Rabul ejtett értelmek (Judit Görözdi)
  Anikó Dusík: Bendeguznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Az elfogadás és az elhatárolódás a szlovák irodalom magyar összefüggéseiben – Ján Chalupka műveinek perspektívájából (Judit Dobry)
  Vít Gvoždiak: Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky (Kristián Benyovszky)
  Roman Mikuláš a kol.: Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery (Juraj Dvorský)

 • Rodové podnety pre literárnu históriu

  eds. Jana Cviková – Ingrid Puchalová     (obálka)

  Rod ako analyzovaná a analyzujúca kategória sa od sklonku 20. storočia spolu so súvisiacou kategóriou túžby v rastúcej miere uplatňuje aj v literárnohistorickom výskume. Obe odhaľujú a revidujú androcentricky a heteronormatívne motivované vylučovanie a zamlčiavanie, zároveň však sebakriticky reflektujú svoje východiská. Príspevky tohto čísla sú provenienciou autoriek a autorov, ako aj tematicky zamerané najmä na stredo(východo) európsky priestor, pričom overujú inter- a transdisciplinárny potenciál rozmanitých a nezriedka protirečivých feministických/rodových/queerových prístupov.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Jana Cviková – Ingrid Puchalová
  Rodové podnety pre literárnu históriu   (stiahnuť PDF)

  h o s ť o v s k á  p r e d n á š k a / g u e s t  l e c t u r e
  Monika Mitášová
  Eileen Gray alebo architektka: tri hypotézy kritického písania o rode v avantgardnej architektúre vily E.1027 (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e  / a r t i c l e s
  Alexandra Millner
  Das Denken der Transdifferenz in Bezug auf Gender als grundlegende soziale Kategorie:
  Zum sozialkritischen Impetus der deutschsprachigen Literatur aus Österreich-Ungarn (stiahnuť PDF)
  Ján Demčišák
  Eine Zwischenrevision des Queer Reading (stiahnuť PDF)
  Zoltán Csehy
  The male gender script as self-representation in the poetry of Sándor Vay (stiahnuť PDF)
  Aleksandra Elisseeva
  Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ – Literaturverfilmung als Queer Reading (stiahnuť PDF)
  Charles Sabatos
  Can the dissident speak? The Czech woman writer in the work of Philip Roth and Dominik Tatarka (stiahnuť PDF)
  Anikó Polgár
  Myth and feminine self-expression in the poetry of Anna Lesznai and Anna Hajnal (stiahnuť PDF)
  Jozef Tancer
  Sprachbiografie und inszenierte Autorschaft: Das Fallbeispiel Erika Blumgrund (stiahnuť PDF)

  m a t e r i á l y / m a t e r i a l s 
  Božena Chołuj
  Die Gender-Kategorie in der Analyse literarischer Strategien im Umgang mit der Weiblichkeit: Ingeborg Bachmann, Seweryna Szmaglewska, Ruth Klüger (stiahnuť PDF)
  Ingrid Puchalová
  Marie Therese von Artner und ihre literarische Autorschaft (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s      (stiahnuť PDF)
  Anna Menyhért: Női irodalmi hagyomány (Zoltán Németh)
  Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (Mariana Szapuová)
  Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989 (Ivana Hostová)
  Lilla Bolemant: Női hangok. Berde Mária, Földes Jolán, Szenes Piroska és Zilahy Lajos regényei. (Judit Dobry)
  Péter H. Nagy: Alternatívák. A popkultúra kapcsolatrendszerei (József Keserű)
  Jozef Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave (Ingrid Puchalová)