World Literature Studies 2/2025

Literatúra, literárna veda a vedy o živote

Zostavovatelia: Rolf Parr, Roman Mikuláš

Jazyky: DE, EN, SK, CZ

Z hľadiska vednej politiky sa v ostatnom čase často tvrdí, že vedy o živote (vedy o živej prírode) budú formovať 21. storočie. Na tomto pozadí chceme navrhovaným tematickým zameraním časopisu World Literature Studies podnietiť diskusiu o tom, do akej miery ovplyvní očakávaná dominancia vied o živote postavenie literárnej vedy (a s ňou aj literatúry) v systéme vedných disciplín a ich diskurzu a do akej miery môže literárna veda sama seba vnímať ako vedu o živote (Asholt – Ette 2009).

Východiskom môžu byť prístupy teórie diskurzov a interdiskurzov, ktoré od konca 70. rokov 20. storočia skúmajú konštelácie a hierarchie špeciálnych vedných diskurzov a interdiskurzov. Najmä z pohľadu teórie interdiskurzov existujú paralely medzi diskurzným statusom literatúry a diskurzným statusom vied o živote: V oboch prípadoch sa špecializované diskurzy spájajú do nových celkov. Ak sa to v prípade literatúry deje prostredníctvom interdiskurzívnych literárnych postupov, ktoré spájajú niekoľko špeciálnych diskurzov, ako sú analógie, vedy o živote sa zasa prezentujú ako výsledok spojenia biológie, chémie a medicíny, konštelácie, ku ktorej sa rýchlo pridala farmácia, poľnohospodárske vedy, ekológia, lesníctvo a environmentálne vedy. Ako v prípade literatúry, tak aj v prípade vied o živote máme do činenia s vysoko interdiskurzívnymi fenoménmi. To môže mať za následok blízkosť, ale aj konkurenciu pre literatúru a literárnu vedu.

Pýtame sa teda na jednej strane, čo legitimizuje predpokladané dominantné postavenie vied o živote, a na druhej strane, aké sú predpoklady a formy rovnocennej komunikácie medzi literatúrou, literárnou vedou a vedami o živote.

Navrhovaným tematickým číslom chceme nadviazať na diskusiu o komplementárnosti literatúry a vedeckého poznania tým, že sa obrátime k teóriám a konceptom, ktoré umožňujú skúmať špecifické možnosti zosieťovania poznania v oblasti vied o živote, literárnej vedy a samotnej literatúry najmä s výrazným analytickým zameraním na literárne diela, v ktorých sa tematizuje alebo problematizuje súčasná vedná kultúra.

Zaujímajú nás nasledovné otázky:

– Ako možno v systéme vied od seba odlíšiť prírodné, literárne a humanitné vedy? V čom sa prekrývajú? Zaoberá sa tým literatúra?

– Aké diskurzné konštelácie (s akými hierarchiami) existujú v rámci vied o živote? Je niekedy dominantnejšia biológia, inokedy chémia? A ako s tým narába literatúra, ako to ďalej spracúva? A ako sa budujú mosty medzi jednotlivými disciplínami vied o živote? Deje sa to v konečnom dôsledku literárnymi postupmi?

– Kde a ako možno nájsť prvky vied o živej prírode v literárnych textoch? Vytvárajú sa nové hierarchie špecializovaných a interdisciplinárnych diskurzov? Príkladom môžu byť populárne kriminálne romány z posledného obdobia (Schätzing, Rossmann atď.).

Pokyny a termíny:

Termín na predkladanie návrhov vo forme abstraktov (angličtina, nemčina, slovenčina, čeština): do 30. júna 2024.

Dĺžka abstraktu: ˂ 1 800 znakov

Abstrakty v rozsahu max. 1 strany posielajte e-mailom na tieto adresy: rolf.parr@t-online.de; roman.mikulas@savba.sk

O prijatí vášho abstraktu budete informovaní do 31. júla 2024.

Termín na predloženie finálnych príspevkov (nemčina, angličtina, slovenčina, čeština): 30. november 2024.

Odporúčaný rozsah príspevku: 27 000 – 36 000 znakov.

Informácie o podobe rukopisu nájdete tu: https://wls.sav.sk/?page_id=21