2019

 • Preklad a kánon

  ed. Mária Kusá obálka1_2019_na web

  Väčšina vedeckých úvah o literárnom kánone sa zameriava na vnímanie okolností, podmienok a príčin konštituovania a rekonštituovania literárneho kánonu v rámci jedného kultúrneho priestoru. V tomto čísle nás zaujal najmä faktor „iného“, cudzieho, vstupujúceho do hry dominantne s prekladom, zvlášť (aj keď nielen) v kultúrnych priestoroch „križovatkového“ typu. Práve faktor inakosti v jeho najrozličnejších podobách a funkciách, na tých najrôznejších úrovniach vnímania a reflektovania literárneho i literárnovedného textu zohráva pri kanonizáciách a rekanonizáciách kľúčovú úlohu.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_1_2019).

   
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  editoriál / editorial
  MÁRIA KUSÁ
  Preklad a kánon ■ 2 (prejsť na článok)

  hosťovská prednáška / guest lecture
  IOANA POPA
  Political commitment and the international construction of symbolic recognition during the Cold War: The impact of the 1956 crises on literary transfers ■ 3 (prejsť na článok)

  štúdie – téma / articles – topic
  KATARÍNA BEDNÁROVÁ
  Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore ■ 15 (prejsť na článok)
  ANDREY ASTVATSATUROV
  On the way towards canon-formation: The case of T. S. Eliot ■ 42 (prejsť na článok)
  ANITA HUŤKOVÁ
  Kánonické texty Pétera Esterházyho v slovenskom preklade ■ 51 (prejsť na článok)

  diskusia / discussion
  DOROTHY M. FIGUEIRA
  Prehodnotenie etiky porovnávania ■ 70 (prejsť na článok)

  štúdie / articles
  MAGDOLNA BALOGH
  The reportage and what surrounds it: Outlining the tradition and connections of two transitional genres in Hungarian literature ■ 81 (prejsť na článok)
  VESNA BRATIĆ – VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ
  The cursed foreign bride in Serbian literature: An evolution or a dissolution of a stereotype? ■ 91 (prejsť na článok)

  recenzie / book reviews
  Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž (Eva Kalivodová) ■ 108(prejsť na článok)
  Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation (Matej Laš) ■ 111(prejsť na článok)
  Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literatures After Communism (Dobrota Pucherová) ■ 113(prejsť na článok)
  Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern (Peter Olexák) ■ 117(prejsť na článok)
  Karolina Ćwiek-Rogalska – Marcin Filipowicz (eds.): Słowiańska pamięć/Slavic Memory (Irena Bilińska) ■ 119(prejsť na článok)
  Andras Kappanyos: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer (Judit Dobry) ■ 123(prejsť na článok)

 • Obrazy vzdialených krajín v literatúrach strednej a východnej Európy

  eds. Anton Pokrivčák – Miloš Zelenka obálka2_2019_na web

  Výskum medziliterárnych vzťahov strednej a východnej Európy sa tradične sústreďoval na okolité krajiny. V súčasnom globalizovanom svete sú však kontakty so vzdialenými kultúrami čoraz častejšie aj v tomto regióne. Cieľom čísla je preskúmať, ako sú vzdialené krajiny a kultúry zobrazované v literatúrach strednej a východnej Európy a ako sú reflektované v literárnovednom a kultúrnohistorickom diskurze.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_2_2019).

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  Images of remote countries in the literatures of Central and Eastern Europe: On the theoretical starting points of intercultural comparative studies ■ 3 (prejsť na článok)
  ANDREI TERIAN
  Cultural triangulation in Romanian travelogues to China under Communism ■ 16 (prejsť na článok)
  ADRIANA RADUCANU
  “Namaste”: Representations of India in Sega’s spiritual travelogue ■ 31 (prejsť na článok)
  DOBROTA PUCHEROVÁ
  Travels among “backward heathens”: J. I. Bajza’s “The Adventures and Experiences of the Young Man René” as a frontier orientalist fantasy ■ 45 (prejsť na článok)
  ÁGNES BALAJTHY
  Questioning China: (Mis)understanding strategies in László Krasznahorkai’s “Destruction and Sorrow Beneath the Heavens” ■ 61 (prejsť na článok)
  JEONGYUN KO
  Petra Hůlová’ s representation of Mongolian women in “All This Belongs to Me” ■ 79 (prejsť na článok)
  MAGDA KUČERKOVÁ
  The image of Mexico in Czechoslovak travel sketches of the 1940s and 1950s ■ 95 (prejsť na článok)
  GALINA G. TYAPKO – IRINA D. BOBRINSKAYA
  Images of remote countries in Russian classical sea voyage literature ■ 111 (prejsť na článok)

  MATERIÁLY / MATERIALS
  AGATA BUDA
  Foreign travels in “The Doll” by Bolesław Prus as a comment on the condition of 19th-century Poland ■ 123 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Ernő Kulcsár Szabó – Zoltán Kulcsár-Szabó – Tamás Lénárt (eds.): Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái (Péter H. Nagy) ■ 132 (prejsť na článok)
  Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature (Dobrota Pucherová) ■ 134 (prejsť na článok)
  Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti (Nataša Hromová Burcinová) ■ 138 (prejsť na článok)

 • Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte

  ed. ŠTEFAN TIMKO obálka3_2019_na web

  Výskum adaptácií literárnych diel vo filmovej a televíznej tvorbe sa zvyčajne odohráva v kontexte národných literatúr a kinematografií. Súbor publikovaných štúdií však podáva komplexnejší obraz o audiovizuálnom spracovávaní literatúry v druhej polovici 20. storočia v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Cieľom čísla je obohatiť komparatívny a transmediálny výskum literatúry a filmu, no zároveň aj reflektovať vplyv geopolitickej situácie v stredoeurópskom regióne na tematické preferencie adaptačnej tvorby.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_3_2019).

   

   
   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ŠTEFAN TIMKO
  Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  PETR KUČERA
  Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let ■ 5 (prejsť na článok)
  JIŘÍ HOLÝ – ŠÁRKA SLADOVNÍKOVÁ
  Próza „Tma nemá stín“ a film „Démanty noci“ ■ 17 (prejsť na článok)
  JÁN GALLIK – ZUZANA VARGOVÁ
  Durychova novela „Boží duha“ vo filmovom spracovaní ■ 28 (prejsť na článok)
  AGNIESZKA JANIEC-NYITRAI
  Moc totalitní, ale ne totální? Úvahy o románu „Žert“ Milana Kundery a jeho filmové adaptaci ■ 42 (prejsť na článok)
  MARTINA PETRÍKOVÁ
  „Nová“ skutočnosť a znamenia proti ideológii v literatúre a vo filme: „Tri dcéry“ ■ 51 (prejsť na článok)
  ALEXEJ MIKULÁŠEK
  Kafkova „Proměna“ v televizní adaptaci Jana Němce ■ 63 (prejsť na článok)
  PAVOL MARKOVIČ
  Významotvorné rezonancie literárneho a filmového znaku v románoch Imreho Kertésza a Lászlóa Krasznahorkaia a ich filmových adaptáciách ■ 80 (prejsť na článok)
  MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ – PETER GETLÍK
  „Veľký zošit“ Agoty Kristof a jeho filmová adaptácia: svedectvo o (ne)dobrovoľnej anestézii ■ 89 (prejsť na článok)
  JANA DUDKOVÁ
  Mrożkova „Zmluva“ a (ne)prítomnosť obrazu strednej Európy v slovenských televíznych adaptáciách 1990 – 1993 ■ 102 (prejsť na článok)
  MICHAELA MALÍČKOVÁ – JURAJ MALÍČEK
  Medzi ideológiou, žánrom a spoločenskou objednávkou – filmové adaptácie popkultúrnych predlôh v československej kinematografii prechodu ■ 117 (prejsť na článok)
  ZOLTÁN NÉMETH
  National self-criticism as a processing of the past: Memory politics in East Central European literature and film ■ 131 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou (Eva Bubnášová) ■ 143 (prejsť na článok)
  Dan Ringgard – Mads Rosendahl Thomsen (eds.): Danish Literature as World Literature (Miroslav Zumrík) ■ 145 (prejsť na článok)
  Milan Blahynka: Sedm kapitol o díle Milana Kundery (Alexej Mikulášek) ■ 148 (prejsť na článok)
  Anna Cetera-Włodarczyk – Alicja Kosim: Polski Szekspir. Repozytorium polskich przekładów Szekspira w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja (Jana Wild) ■ 151 (prejsť na článok)
  Geraldine Brodie: The Translator on Stage (Libuša Vajdová) ■ 153 (prejsť na článok)

 • (Inter)fejsy

  eds. Tomáš Jirsa – Rebecca Rosenberg obálka2_2019_na web

  Ako literatúra, vizuálne umenie, film a videoklipy objavujú a skúmajú rozmanité estetické, politické a sociokultúrne dimenzie tvárí? Akými spôsobmi tvár stimuluje vytváranie nových estetických a spoločenských modalít v súčasnosti i v technologickej a posthumánnej budúcnosti? V rámci hľadania odpovedí na uvedené otázky sa východiskom tohto čísla stala reflexia tváre prekonávajúca obmedzenia vytýčené klasickým chápaním subjektu a interiority, a to tak v kontexte aktuálnych diskusií o tvári v humanitných disciplínach, ako aj jej využívania v rôznych estetických formách a kultúrnych praktikách.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_4_2019).

   
   
   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  TOMÁŠ JIRSA – REBECCA ROSENBERG
  (Inter)faces, or how to think faces in the era of cyberfaces ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  PIETRO CONTE
  Mockumentality: From hyperfaces to deepfakes ■ 11 (prejsť na článok)
  ABRAHAM GEIL
  Plasmatic mimesis: Notes on Eisenstein’s (inter)faces ■ 26 (prejsť na článok)
  BERNHARD SIEGERT
  Post mortem performances: On Duchenne de Boulogne, or physiognomy in the age of technical media ■ 42 (prejsť na článok)
  TOMÁŠ JIRSA
  Faces without interiority: Music video’s reinvention of the portrait ■ 55 (prejsť na článok)
  MIEKE BAL
  Facing the face: To be or not to be Don Quijote ■ 69 (prejsť na článok)
  TIMEA ANDREA LELIK
  Blurred boundaries: Francis Bacon’s portraits ■ 84 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  MIRNA RADIN-SABADOŠ
  Narcissus taking a selfie – post-socialist literary representations of “whiteness” in the Balkans ■ 97 (prejsť na článok)

  SPRÁVY / NEWS
  ANTON POKRIVČÁK – MILOŠ ZELENKA
  World literature and the future of comparative literature from the point of view of the XXII Congress of the AILC/ICLA ■ 111 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Philip Leonard: Orbital Poetics. Literature, Theory, World (Róbert Gáfrik) ■ 121 (prejsť na článok)
  Andrea Rizzi – Birgit Lang – Anthony Pym: What is Translation History? A Trust-Based Approach (Natália Rondziková) ■ 122 (prejsť na článok)
  Magdolna Balogh (ed.): Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után [Neighbors on Display: The reception of Slovak literature in Hungary after 1990] (Enikő Czucz) ■ 125 (prejsť na článok)
  Maria Saas – Ștefan Baghiu – Vlad Pojoga (eds.): The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien (Eva Kenderessy) ■ 127 (prejsť na článok)