2020

 • Komunikácia, konformnosť a vzdor v medzikontextových kontaktoch

  eds. Ivana Hostová – Mária Kusá obálka-1_2020

  Záujem translatológie o výskum a explanáciu konformného a nonkonformného prekladového správania a procesov sa v ostatných desaťročiach zintenzívňuje, vďaka čomu sa zvyšuje schopnosť tejto disciplíny prispieť do kritickoteoretických diskusií. Štúdie v tomto čísle skúmajú vplyv ekonomickej a politickej moci na pohyb textov a spôsoby, akými aktéri a aktérky v tejto oblasti presadzujú svoje (potenciálne) subverzívne konanie.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_1_2020).

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  editoriál / editorial
  IVANA HOSTOVÁ – MÁRIA KUSÁ
  Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters ■ 2 (prejsť na článok)
  štúdie / articles
  YAN JIA
  Subterranean translation: The absent presence of Shen Congwen in K.M. Panikkar’s “Modern Chinese Stories” ■ 5 (prejsť na článok)
  MIRNA RADIN-SABADOŠ
  Against book poisoning: World literature’s narratives and the case of the “Dictionary of the Khazars” ■ 19 (prejsť na článok)
  IGOR TYŠŠ – EDITA GROMOVÁ
  Agency in indirect and collaborative translation in the Slovak cultural space during socialism ■ 30 (prejsť na článok)
  MARTIN DJOVČOŠ – IVANA HOSTOVÁ – EMÍLIA PEREZ – PAVOL ŠVEDA
  The economies of interlingual intercultural transfer: Towards a complex picture of translators and interpreters in Slovakia ■ 45 (prejsť na článok)
  SIMGE YILMAZ
  Under the shadow of the Turkological legacy: The current profile of translators and publishers in literary translations from Turkish into German ■ 67 (prejsť na článok)
  MARIUSZ PISARSKI
  When new media turn old: Towards object-oriented translation of historical digital literature ■ 82 (prejsť na článok)
  materiály / materials
  ĽUBICA PLIEŠOVSKÁ – NATÁLIA POPOVCOVÁ GLOWACKY
  The place of translated American literature in Slovak publishing houses after 1989 ■ 97 (prejsť na článok)
  KATARÍNA BEDNÁROVÁ
  Histories of translation(s): On reading the “Histoire des traductions en langue française. XXe siècle” ■ 115 (prejsť na článok)
  recenzie / book reviews
  Antoine Chalvin – Jean-Léon Muller – Katre Talviste – Marie Vrinat-Nikolov (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989] (Libuša Vajdová) ■ 127 (prejsť na článok)
  Ivana Kupková – Zbyněk Fišer et al.: Jiří Levý: zakladatel československé translatologie [Jiří Levý: The Founder of Czechoslovak Translation Studies] (Anton Eliáš) ■ 130 (prejsť na článok)
  Vladimír Biloveský – Ivan Šuša: Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení [Thinking on Translation and Interpreting in Banská Bystrica] (Matej Laš) ■ 133 (prejsť na článok)
  Andrej Zahorák: Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena (Edita Gromová) ■ 135 (prejsť na článok)
  Gerald Janecek (ed.): Staging the Image: Dmitry Prigov as Artist and Writer (Jakub Kapičiak) ■ 137 (prejsť na článok)

 • Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe

  eds. Ján Jambor – Zuzana Malinovská obálka-1_2020

  Súčasný kriminálny román je citlivý seizmograf, zachytávajúci pálčivé spoločenské problémy našej doby. Téma tohto čísla časopisu mapuje na textovom materiáli rôznej jazykovej a kultúrnej proveniencie základné kontúry tohto fenoménu v širších súvislostiach. Prináša šesť literárnovedných a dve lingvistické prípadové štúdie, ktoré sa venujú vybraným dielam autorov z rôznych literatúr (Joseph Incardona, Hansjörg Schneider, Josef Haslinger, Zygmunt Miłoszewski, Mirjana Novaković, Vladimir Kecmanović, Manuela Vázquez Montalbán, Leonardo Padura, Jens Lapidus, Dominik Dán).

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_2_2020).

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  ZUZANA MALINOVSKÁ – JÁN JAMBOR
  Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe ■ 2 (prejsť na článok)
  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  ZUZANA MALINOVSKÁ
  Le roman noir de Joseph Incardona : un prétexte pour capter le présent ■ 4 (prejsť na článok)
  JÁN JAMBOR
  Die Aufarbeitung des Falls Ballersdorf (Februar 1943) in Hansjörg Schneiders
  Kriminalroman „Hunkeler und der Fall Livius“ ■ 14 (prejsť na článok)
  ANDREA MIKULÁŠOVÁ – ROMAN MIKULÁŠ
  Zur metaphorisch-diskursiven Wirklichkeit in Josef Haslingers Roman „Opernball“ ■ 26 (prejsť na článok)
  TOMÁŠ HORVÁTH
  Od rébusu a hry s čitateľom k antropologickému svedectvu: „Zrnko pravdy“
  Zygmunta Miłoszewského ■ 40 (prejsť na článok)
  MILENA KALIČANIN
  The contemporary Serbian crime novel as a catalyst for social change: The case
  of Novaković’s “Tito je umro” and Kecmanović’s “Sibir” ■ 50 (prejsť na článok)
  MAGDALENA TOSIK
  Crime fiction in a time of crisis: Society in transition in the detective series
  by Manuel Vázquez Montalbán and Leonardo Padura ■ 61 (prejsť na článok)
  KATARÍNA MOTYKOVÁ
  „Stockholm noir“: odvrátená tvár švédčiny. Jazyk ako teritoriálny a sociálny ukazovateľ
  v románe Jensa Lapidusa „Snabba cash“ ■ 72 (prejsť na článok)
  DANIELA SLANČOVÁ
  Socioštylistická analýza románu Dominika Dána „Noc temných klamstiev“ – náčrt metódy ■ 85 (prejsť na článok)
  DISKUSIA / DISCUSSION
  ADAM BŽOCH
  Moderne tschechische Literatur als Versuchsfeld der Konversationsforschung ■ 97 (prejsť na článok)
  RÓBERT GÁFRIK
  Trampoty so svetovou literatúrou ■ 115 (prejsť na článok)
  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Michal Jareš – Pavel Mandys: Dějiny české detektivky [The History of the Czech Detective Novel]
  (Jakub Souček) ■ 125 (prejsť na článok)
  Eva Maliti Fraňová: Andrej Belyj / Celistvosť (v) mnohosti [Andrei Bely / The Wholeness of (in)
  Multiplicity] (Valerij Kupka – Ivana Kupková) ■ 127 (prejsť na článok)
  Andrea Bokníková (ed.): Poetika poézie a jej prekladu [Poetics of Poetry and Its Translation]
  (Lenka Kubriczká) ■ 130 (prejsť na článok)
  Nikol Dziub – Frédérique Toudoire-Surlapierre (eds.): Comparative Literature in Europe:
  Challenges and Perspectives (Kristína Kállay) ■ 132 (prejsť na článok)
  Thomas Oliver Beebee (ed.): German Literature as World Literature (Miroslav Zumrík) ■ 134 (prejsť na článok)

 • Jazyk transcendentnej skúsenosti v literárno-fenomenologickej interpretácii

  eds. Magda Kučerková – Martin Vašek obálka-3_2020

  Tematicky sa číslo sústreďuje na problematiku jazyka transcendentnej skúsenosti a zvlášť na kategóriu nevyjadriteľnosti, ako ju v dejinách európskej literatúry zachytávajú texty s umeleckou, resp. estetickou hodnotou. Jednotlivé štúdie, ktoré majú charakter literárnej interpretácie či filozofickej reflexie, sa usilujú skúmať balans medzi transcendentnou skúsenosťou a slovami, ktoré ju zachytávajú. Myšlienkovým impulzom tohto uvažovania, ukotveného v dialógu literárnej vedy a fenomenológie, je dielo súčasného francúzskeho filozofa Jeana-Luca Mariona, osobitne koncept saturovaného fenoménu.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_3_2020).

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MAGDA KUČERKOVÁ – MARTIN VAŠEK
  Jazyk transcendentnej skúsenosti v literárno-fenomenologickej interpretácii ■ 2 (prejsť na článok)
  ŠTÚDIE / ARTICLES
  JEAN-LUC MARION
  Mallarmého Ničota s Heideggerovou Úzkosťou ■ 9 (prejsť na článok)
  MAGDA KUČERKOVÁ
  Interpretácia mystickej skúsenosti na pozadí fenomenológie Jeana-Luca Mariona ■ 16 (prejsť na článok)
  JUDIT GÖRÖZDI
  Postmoderný apokryf Pétera Esterházyho: „Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – verzia
  podľa Marka“ ■ 29 (prejsť na článok)
  JANA JUHÁSOVÁ
  Medzi izolovaným a fenomenalizujúcim subjektom: Melanchólia ako estetická kvalita
  v (spirituálnej) poézii Erika Jakuba Grocha ■ 40 (prejsť na článok)
  SILVIA RYBÁROVÁ
  Dotyky nevýslovného v románovej tvorbe Sylvie Germain ■ 54 (prejsť na článok)
  IZARA BATRES – ANTONIO BARNÉS
  The expression of the ineffable: Fire and dream in Antonio Machado’ s “Soledades, Galerías
  y otros poemas” ■ 70 (prejsť na článok)
  ANDREA RAUŠEROVÁ
  Kierkegaardův rytíř víry a jeho obraz v románech počátku 20. století ■ 83 (prejsť na článok)
  JÁN GALLIK
  Obraz transcendentného domova v diele Jana Čepa ■ 95 (prejsť na článok)
  MARTIN VAŠEK
  Skúsenosť lásky a jej diskurz: Marionova fenomenológia a mystika ■ 106 (prejsť na článok)
  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Mariana Čechová: Andersencia (Tomáš Lietavec) ■ 121 (prejsť na článok)
  Péter H. Nagy: Médiumközi relációk [Intermedial Relations] (L. Patrik Baka) ■ 123 (prejsť na článok)
  András Kányádi: Az intertextualitás ösvényein [On the Paths of Intertextuality]
  (Lívia Paszmár) ■ 126 (prejsť na článok)

 • Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach

  eds. MÁRIA BÁTOROVÁ – RÓBERT GÁFRIK obálka-4_2020

  Literárna komparatistika sa už od svojho zrodu spája s národnými a nadnárodnými rámcami, pričom ich vzťah v literatúre a pri formovaní identít patrí ku kľúčovým hľadiskám súčasnosti. Je to vzťah utváraný vo viacdimenzionálnych spoločensko-politických a širších kultúrnych procesoch. Predstavy o nich sa menia tak, ako sa mení samotná disciplína. Štúdie v tematickom bloku ukazujú rôzne aspekty súčasného chápania nadnárodného ako pojmu presahujúceho uvažovanie o literatúre v národnom kontexte.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_4_2020).

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MÁRIA BÁTOROVÁ – RÓBERT GÁFRIK
  Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach ■ 2 (prejsť na článok)
  ŠTÚDIE / ARTICLES
  CHARLES SABATOS
  Bratislava as a cultural borderland in the Danubian narratives of Patrick Leigh Fermor and Claudio Magris ■ 3 (prejsť na článok)
  ADRIANA RADUCANU
  Myth, history and literature: Reading Ismail Kadare’s „Essays on World Literature“ through Giorgio Agamben’s „The Coming Community“ ■ 20 (prejsť na článok)
  MILOŠ ZELENKA
  The „literary memory“ model of research based on comparative analysis: A presentation on cultural archeology ■ 35 (prejsť na článok)
  ANNA ZELENKOVÁ
  The intertextual aspect of the Faustian theme in 19th-century Slovak and Czech literature: Jonáš Záborský, Šebestián Hněvkovský, and the categories of „national“ vs. „world“ ■ 45 (prejsť na článok)
  diskusia / discussion
  LIBUŠA VAJDOVÁ
  Priestorové myslenie a interliterárny proces ■ 59 (prejsť na článok)
  MÁRIA BÁTOROVÁ
  Národné a nadnárodné aspekty slovenskej literárnej moderny ■ 81 (prejsť na článok)
  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Ben Hutchinson: Comparative Literature. A Very Short Introduction (Róbert Gáfrik) ■ 91 (prejsť na článok)
  Charles Sabatos: Frontier Orientalism and the Turkish Image in Central European Literature (Kristína Kállay) ■ 92 (prejsť na článok)
  Louis Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik (Adam Bžoch) ■ 95 (prejsť na článok)
  Tomáš Horváth: Medzi invariantom a idiolektom. Detektív,dobrodružstvo, des (Jakub Souček) ■ 97 (prejsť na článok)
  Mariana Čechová: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu) (Nikola Danišová) ■ 100 (prejsť na článok)