2018

 • Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

  eds. Charles Sabatos – Róbert Gáfrik obálka

  Zámerom tohto čísla je preskúmať fenomén hraničného orientalizmu v literatúrach strednej a východnej Európy. Andre Gingrich navrhol tento pojem pre krajiny, ktoré nemali vlastné kolónie, ale mali kontakt s orientálnym svetom prostredníctvom stretnutí s osmanskými nájazdníkmi. Prispievateľky a prispievatelia skúmajú tieto otázky vo vzťahu k českej, slovenskej, maďarskej, srbskej, bosnianskej, rumunskej, lotyšskej a gruzínskej literatúre, ako aj k žánru historickej beletrie v strednej Európe od 19. storočia až do súčasnosti.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_1_2018)
   

   

   

   
  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Charles Sabatos – Róbert Gáfrik
  Frontier Orientalism in Central and East European literatures ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Charles Sabatos
  The nation’s “timeless mission”: Frontier Orientalism in Central European historical fiction ■ 3 (prejsť na článok)
  Jitka Malečková
  “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina ■ 15 (prejsť na článok)
  Jelena Arsenijević Mitrić
  Orientalist discourse in Ivo Andrić’s “Bosnian Chronicle” ■ 27 (prejsť na článok)
  Matej Karásek
  Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić’s “Dictionary of the Khazars” ■ 39 (prejsť na článok)
  Andrei Terian
  From frontier Orientalism to transnational communities: Images of the Tatars in modern Romanian literature ■ 50 (prejsť na článok)
  Ieva Kalnača – Benedikts Kalnačs
  Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture ■ 63 (prejsť na článok)
  Mzia Jamagidze
  Frontier Orientalism and the stereotype formation process in Georgian literature ■ 88 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Charles D. Sabatos: Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi (Petr Kučera) ■ 100 (prejsť na článok)
  Marianna D. Birnbaum – Marcell Sebők (eds.): Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perspectives (Etienne Charrière) ■ 102 (prejsť na článok)
  Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Kristína Kállay) ■ 104 (prejsť na článok)
  Emőke G. Komoróczy: Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre (Péter H. Nagy) ■ 106 (prejsť na článok)
  Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (Libuša Vajdová) ■ 108 (prejsť na článok)
  Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov (Ján Knapík) ■ 112 (prejsť na článok)
  Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu (Roman Mikuláš) ■ 113 (prejsť na článok)

 • Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek

  MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA (eds.) WLS2_2018_obálka

  Číslo je zamerané na výskum poetologických komponentov fikcií filozofov a filozofiek, resp. analýzu diel z oblasti filozofie, ktoré majú potenciál nadobudnúť status literárnych fikcií. Štúdie venované tvorbe francúzskych osvietencov, M. de Unamuna, L. Šestova, M. Blanchota, M. Wollstonecraft, A. Rand a ďalších otvárajú otázky o schopnosti daných textových útvarov niesť funkčné príznaky filozofického diskurzu a zároveň nadobúdať estetickú štruktúru. Z ponúknutých argumentácií vyplýva, že analyzované diela využívajú filozofický kontext ako jeden z významotvorných princípov. Estetické koncipovanie je v týchto prípadoch postupom, ktorý navrhuje priestor na to, aby sa filozofické tézy uvoľnili z referenčno-kognitívneho rámca a boli preverované či valorizované ikonicko-zážitkovým spracovaním.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_2_2018)
   

   

   
  OBSAH / CONTENT
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA
  Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  VLADIMÍR PAPOUŠEK
  Trojí strategie a trojí víra: filozofie, literatura a literární věda ■ 3 (prejsť na článok)
  JOSEF FULKA
  Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii ■ 14 (prejsť na článok)
  MILAN KENDRA
  Interakcia poetologických a axiologických komponentov v literárnom komunikáte: „Hmla“ Miguela de Unamuna ■ 24 (prejsť na článok)
  IRINA DULEBOVÁ – MAXIM DULEBA
  Filozofická próza Leva Šestova: poetologické komponenty „Apoteózy bezzásadovosti“ v kontexte filozofie subjektivizmu ■ 41 (prejsť na článok)
  MARCEL FORGÁČ
  Textotvorné stratégie Blanchotovho récitu „Temný Tomáš“ ■ 51 (prejsť na článok)
  JAKUB ČEŠKA
  Roland Barthes a Václav Havel jako spiklenci literatury – k principu literární přesvědčivosti ■ 69 (prejsť na článok)
  YU (HEIDI) HUANG
  Allegorizing the existential crisis in modern China: Qian Zhongshu’s philosophical novel “Fortress Besieged” ■ 80 (prejsť na článok)
  ĽUBICA KOBOVÁ
  Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v „Obhajobe práv ženy“ ■ 91 (prejsť na článok)

  d i s k u s i a / d i s c u s s i o n
  JURAJ MALÍČEK
  Filozofia (v) príbehu – filozoficko-estetické čítanie diela Ayn Rand v kontextoch populárnej kultúry ■ 105 (prejsť na článok)

  š t ú d i a / a r t i c l e s
  EVA MALITI FRAŇOVÁ
  Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy ■ 113 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Martin Heidegger: Nač básníci? (Gabriel Lukáč) ■ 122 (prejsť na článok)
  Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi) (Jelena Paštéková) ■ 124 (prejsť na článok)
  Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky
  (Ladislav Šimon) ■ 126 (prejsť na článok)
  Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások (Judit Görözdi) ■ 129 (prejsť na článok)
  Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze Karla Čapka (Štefan Timko) ■ 130 (prejsť na článok)
  František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech (Zuzana Chrenková) ■ 132 (prejsť na článok)

 • Perspektívy výskumu metafory

  ed. Roman Mikuláš

  Keď sa dnes na vedeckej úrovni hovorí o metafore, deje sa to nutne za predpokladu interdisciplinárnych presahov a zohľadnenia inštitucionálnych výskumných špecifík a vlastnej dynamiky systému vedy. Pre plnohodnotnú vedeckú diskusiu o metafore je dôležité zviditeľňovať paradigmy výskumu metafory zastúpené v jednotlivých oblastiach, ako aj to, akú úlohu v tej-ktorej disciplíne zohrávajú a akú majú relevantnosť pre riešenie špecific kých výskumných otázok. Štúdie a materiály tematického čísla preto zachytávajú paradigmy výskumu metafory a kriticky reflektujú i sprístupňujú ich zástoj v aktuálnom vednom diskurze.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_3_2018)

   

   

   
  OBSAH / CONTENT
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Roman Mikuláš
  Perspektívy výskumu metafory ■ 3 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Zoltán Rédey
  Metafora v súčasnej a modernej poézii a možnosť jej interpretácie ■ 5 (prejsť na článok)
  Anton Pokrivčák
  Metaphor in the poetry of imagists ■ 19 (prejsť na článokt)
  Jana Kuzmíková
  Metaphor in theory and research ■ 30 (prejsť na článok)
  Andrea Mikulášová – Roman Mikuláš
  Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann ■ 47 (prejsť na článok)
  Martin Štúr
  Metafora ako kritérium posunov v chápaní jazyka a komunikácie ■ 68 (prejsť na článok)
  Christian Hild
  Quaken als Ausdruck von Verfehlung und menschlicher Bedrohung: Der Frosch als eine „absolute Metapher“ ■ 86 (prejsť na článok)
  Štěpán Kubalík
  Theory of metaphor and aspect seeing ■ 104 (prejsť na článok)
  Monika Schmitz-Emans
  Oszillationen zwischen dem Metaphorischen und dem Konkret-Materiellen: Metaphoriken
  des Buchs im Spiegel literarischer und buchkünstlerischer Arbeiten ■ 114 (prejsť na článok)
  Kristián Benyovszky
  Teória umeleckej ilustrácie a metafora ■ 129 (prejsť na článok)
  Iveta Gal Drzewiecka – Dana Lešková
  K problematike textovo-obrazovej metafory v obrazovej knihe ■ 142 (prejsť na článok)
  Anna G. Piotrowska
  Metaphors, fad-words and travelling concepts in musicological terminology ■ 156 (prejsť na článok)
  Martina Ivanova
  Metaphor and metonymy in cognitive linguistic theory: On the basis of evidential adverbs
  and their semantic extensions ■ 166 (prejsť na článok)

  m a t e r i á l y / m a t e r i a l s
  Soňa Pašteková
  Mýtus a metafora v koncepciách vied o kultúre a umení ■ 176 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Gordon McMullan – Philip Mead (eds.) with Ailsa Grant Ferguson – Kate Flaherty – Mark
  Houlahan: Antipodal Shakespeare. Remembering and Forgetting in Britain, Australia and New Zealand, 1916 – 2016 (Jana Wild) ■ 183 (prejsť na článok)
  František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška (Agnieszka Janiec-Nyitrai) ■ 186 (prejsť na článok)
  Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble (Viktoria Kniazkova – Marina Kotova) ■ 189 (prejsť na článok)
  Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature (Nataša Hromová Burcinová) ■ 192 (prejsť na článok)
  Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina Kosturková) ■ 195 (prejsť na článok)

 • Cenzúra a autocenzúra v súčasnej literatúre

  ed. Dobrota Pucherová

  Toto číslo skúma úlohu a fungovanie cenzúry a auto cenzúry v literatúre po roku 1990. „Cenzúra“ je tu chápaná široko, ako rôzne formy štrukturálnej regulácie. Štúdie zamerané na sedem krajín sveta – Slovensko, Francúzsko, rusko, Čína, Irán, egypt a uganda – ukazujú, ako veľmi sa líšia hranice spoločensky akceptovateľného literárneho výrazu a spôsoby kultúrnej regulácie literatúry vo svete.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_4_2018)
   

   

   

   
   
  OBSAH / CONTENT
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Dobrota Pucherová
  Cenzúra a autocenzúra v súčasnej literatúre ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Pavel Matejovič
  Transformácie cenzúry v súčasnom literárnom diskurze (s príkladmi zo slovenského kultúrneho prostredia) ■ 9 (prejsť na článok)
  Ján Drengubiak.
  Sprisahanecké myslenie v„cenzurovanom“ diele Richarda Milleta ■ 24 (prejsť na článok)
  Valerij Kupka
  Podoby cenzúry v súčasnej ruskej literatúre ■ 38 (prejsť na článok)
  Kamila Hladíková
  Literární cenzura a autocenzura v Číne: Dvě případové studie ■ 58 (prejsť na článok)
  Zuzana Kříhová
  Literární cenzura v Iránu: Nesnesitelné břemeno autorského a vydavatelského bytí ■ 72 (prejsť na článok)
  Katarína Bešková
  Súčasné podoby literárnej cenzúry v Egypte ■ 84 (prejsť na článok)
  Dobrota Pucherová
  „My nevydávame ženskú literatúru“: Cenzúra a autocenzúra literárnej tvorby v Ugande ■ 102 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Róbert Gáfrik: Zobrazovanie indie v slovenskej literatúre (Miloš Zelenka) ■ 123 (prejsť na článok)
  Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian literature as World literature(Libuša Vajdová) ■ 128 (prejsť na článok)
  Libuša Vajdová – Jana Páleníková – Eva Kenderessy: Dejiny rumunskej literatúry (Libuše Valentová) ■ 132 (prejsť na článok)
  Horst-Jürgen Gerigk (Hrsg.): Turgenjew – Der Russische Europäer. Fünf Vorträge der Turgenjew-konferenz 2016 in Baden-Baden (Stefan Simonek) ■ 134 (prejsť na článok)
  Emer O’Sullivan – Andrea Immel (eds.): Imagining Sameness and Difference in Children’s Literature – From the Enlightenment to the Present Day (Kristína Kállay) ■ 137 (prejsť na článok)
  Warwick Research Collective: Combined and Uneven Development: Towards a new Theory of World literature (Dobrota Pucherová) ■ 139 (prejsť na článok)