2018

 • Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

  eds. Charles Sabatos – Róbert Gáfrik  obálka

   

  Zámerom tohto čísla je preskúmať fenomén hraničného orientalizmu v literatúrach strednej a východnej Európy. Andre Gingrich navrhol tento pojem pre krajiny, ktoré nemali vlastné kolónie, ale mali kontakt s orientálnym svetom prostredníctvom stretnutí s osmanskými nájazdníkmi. Prispievateľky a prispievatelia skúmajú tieto otázky vo vzťahu k českej, slovenskej, maďarskej, srbskej, bosnianskej, rumunskej, lotyšskej a gruzínskej literatúre, ako aj k žánru historickej beletrie v strednej Európe od 19. storočia až do súčasnosti.
  (stiahnuť pdf WLS_1_2018)
   

   

   

   
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Charles Sabatos – Róbert Gáfrik
  Frontier Orientalism in Central and East European literatures  (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Charles Sabatos
  The nation’s “timeless mission”: Frontier Orientalism in Central European historical fiction  (stiahnuť PDF)
  Jitka Malečková
  “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina  (stiahnuť PDF)
  Jelena Arsenijević Mitrić
  Orientalist discourse in Ivo Andrić’s “Bosnian Chronicle”  (stiahnuť PDF)
  Matej Karásek
  Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić’s “Dictionary of the Khazars”  (stiahnuť PDF)
  Andrei Terian
  From frontier Orientalism to transnational communities: Images of the Tatars in modern Romanian literature  (stiahnuť PDF)
  Ieva Kalnača – Benedikts Kalnačs
  Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture  (stiahnuť PDF)
  Mzia Jamagidze
  Frontier Orientalism and the stereotype formation process in Georgian literature  (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s  (stiahnuť PDF)
  Charles D. Sabatos: Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi (Petr Kučera)
  Marianna D. Birnbaum – Marcell Sebők (eds.): Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perspectives (Etienne Charrière)
  Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital (Kristína Kállay)
  Emőke G. Komoróczy: Avantgárd kontinuitás a XX. században. A párizsi Magyar Műhely és köre (Péter H. Nagy)
  Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (Libuša Vajdová)
  Magda Kučerková – Miroslava Režná: Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov (Ján Knapík)
  Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu (Roman Mikuláš)

 • Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek

  WLS2_2018_obálka_1

  MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA (eds.)   

  Číslo je zamerané na výskum poetologických komponentov fikcií filozofov a filozofiek, resp. analýzu diel z oblasti filozofie, ktoré majú potenciál nadobudnúť status literárnych fikcií. Štúdie venované tvorbe francúzskych osvietencov, M. de Unamuna, L. Šestova, M. Blanchota, M. Wollstonecraft, A. Rand a ďalších otvárajú otázky o schopnosti daných textových útvarov niesť funkčné príznaky filozofického diskurzu a zároveň nadobúdať estetickú štruktúru. Z ponúknutých argumentácií vyplýva, že analyzované diela využívajú filozofický kontext ako jeden z významotvorných princípov. Estetické koncipovanie je v týchto prípadoch postupom, ktorý navrhuje priestor na to, aby sa filozofické tézy uvoľnili z referenčno-kognitívneho rámca a boli preverované či valorizované ikonicko-zážitkovým spracovaním.
  (stiahnuť pdf WLS_2_2018)
   

   

   

  OBSAH / CONTENT

  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA
  Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek ■ 2       (stiahnuť PDF)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  VLADIMÍR PAPOUŠEK
  Trojí strategie a trojí víra: filozofie, literatura a literární věda ■ 3    (stiahnuť PDF)
  JOSEF FULKA
  Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii ■ 14    (stiahnuť PDF)
  MILAN KENDRA
  Interakcia poetologických a axiologických komponentov v literárnom komunikáte: „Hmla“ Miguela de Unamuna ■ 24    (stiahnuť PDF)
  IRINA DULEBOVÁ – MAXIM DULEBA
  Filozofická próza Leva Šestova: poetologické komponenty „Apoteózy bezzásadovosti“ v kontexte filozofie subjektivizmu ■ 41    (stiahnuť PDF)
  MARCEL FORGÁČ
  Textotvorné stratégie Blanchotovho récitu „Temný Tomáš“ ■ 51    (stiahnuť PDF)
  JAKUB ČEŠKA
  Roland Barthes a Václav Havel jako spiklenci literatury – k principu literární přesvědčivosti ■ 69    (stiahnuť PDF)
  YU (HEIDI) HUANG
  Allegorizing the existential crisis in modern China: Qian Zhongshu’s philosophical novel “Fortress Besieged” ■ 80    (stiahnuť PDF)
  ĽUBICA KOBOVÁ
  Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v „Obhajobe práv ženy“ ■ 91    (stiahnuť PDF)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  JURAJ MALÍČEK
  Filozofia (v) príbehu – filozoficko-estetické čítanie diela Ayn Rand v kontextoch populárnej kultúry ■ 105    (stiahnuť PDF)

  ŠTÚDIA / ARTICLE
  EVA MALITI FRAŇOVÁ
  Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy ■ 113    (stiahnuť PDF)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS (stiahnuť PDF)
  Martin Heidegger: Nač básníci? (Gabriel Lukáč) ■ 122
  Mariana Čechová a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi) (Jelena Paštéková) ■ 124
  Vladimír Svatoň: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky
  (Ladislav Šimon) ■ 126
  Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások (Judit Görözdi) ■ 129
  Agnieszka Janiec-Nyitrai: V labyrintu možností. Dvanáct literárněvědných studií o próze
  Karla Čapka (Štefan Timko) ■ 130
  František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech (Zuzana Chrenková) ■ 132

 • Perspektívy výskumu metafory

  ed. Roman Mikuláš 

  Keď sa dnes na vedeckej úrovni hovorí o metafore, deje sa to nutne za predpokladu interdisciplinárnych presahov a zohľadnenia inštitucionálnych výskumných špecifík a vlastnej dynamiky systému vedy. Pre plnohodnotnú vedeckú diskusiu o metafore je dôležité zviditeľňovať paradigmy výskumu metafory zastúpené v jednotlivých oblastiach, ako aj to, akú úlohu v tej-ktorej disciplíne zohrávajú a akú majú relevantnosť pre riešenie špecific kých výskumných otázok. Štúdie a materiály tematického čísla preto zachytávajú paradigmy výskumu metafory a kriticky reflektujú i sprístupňujú ich zástoj v aktuálnom vednom diskurze.
  (stiahnuť pdf WLS_3_2018)
   

   

   

   

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Roman Mikuláš
  Perspektívy výskumu metafory (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Zoltán Rédey
  Metafora v súčasnej a modernej poézii a možnosť jej interpretácie (stiahnuť PDF)
  Anton Pokrivčák
  Metaphor in the poetry of imagists (stiahnuť PDFt)
  Jana Kuzmíková
  Metaphor in theory and research (stiahnuť PDF)
  Andrea Mikulášová – Roman Mikuláš
  Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann (stiahnuť PDF)
  Martin Štúr
  Metafora ako kritérium posunov v chápaní jazyka a komunikácie (stiahnuť PDF)
  Christian Hild
  Quaken als Ausdruck von Verfehlung und menschlicher Bedrohung: Der Frosch als eine „absolute Metapher“ (stiahnuť PDF)
  Štěpán Kubalík
  Theory of metaphor and aspect seeing (stiahnuť PDF)
  Monika Schmitz-Emans
  Oszillationen zwischen dem Metaphorischen und dem Konkret-Materiellen: Metaphoriken
  des Buchs im Spiegel literarischer und buchkünstlerischer Arbeiten (stiahnuť PDF)
  Kristián Benyovszky
  Teória umeleckej ilustrácie a metafora (stiahnuť PDF)
  Iveta Gal Drzewiecka – Dana Lešková
  K problematike textovo-obrazovej metafory v obrazovej knihe (stiahnuť PDF)
  Anna G. Piotrowska
  Metaphors, fad-words and travelling concepts in musicological terminology (stiahnuť PDF)
  Martina Ivanova
  Metaphor and metonymy in cognitive linguistic theory: On the basis of evidential adverbs
  and their semantic extensions (stiahnuť PDF)

  m a t e r i á l y / m a t e r i a l s
  Soňa Pašteková
  Mýtus a metafora v koncepciách vied o kultúre a umení (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s  (stiahnuť PDF)
  Gordon McMullan – Philip Mead (eds.) with Ailsa Grant Ferguson – Kate Flaherty – Mark
  Houlahan: Antipodal Shakespeare. Remembering and Forgetting in Britain, Australia and New
  Zealand, 1916 – 2016 (Jana Wild)
  František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška (Agnieszka Janiec-Nyitrai)
  Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble (Viktoria Kniazkova – Marina Kotova)
  Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature (Nataša Hromová Burcinová)
  Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu (Martina
  Kosturková)

 • Cenzúra a autocenzúra v súčasnej literatúre

  ed. Dobrota Pucherová 

  Toto číslo skúma úlohu a fungovanie cenzúry a auto­ cenzúry v literatúre po roku 1990. „Cenzúra“ je tu chápaná široko, ako rôzne formy štrukturálnej regulácie. Štúdie zamerané na sedem krajín sveta – Slovensko, Francúzsko, rusko, Čína, Irán, egypt a uganda – ukazujú, ako veľmi sa líšia hranice spoločensky akceptovateľného literárneho výrazu a spôsoby kultúrnej regulácie literatúry vo svete.
  (stiahnuť pdf WLS_4_2018)
   

   

   

   

   

   
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Dobrota Pucherová
  Cenzúra a autocenzúra v súčasnej literatúre (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Pavel Matejovič
  Transformácie cenzúry v súčasnom literárnom diskurze (s príkladmi zo slovenského kultúrneho prostredia) (stiahnuť PDF)
  Ján Drengubiak.
  Sprisahanecké myslenie v„cenzurovanom“ diele Richarda Milleta (stiahnuť PDF)
  Valerij Kupka
  Podoby cenzúry v súčasnej ruskej literatúre (stiahnuť PDF)
  Kamila Hladíková
  Literární cenzura a autocenzura v Číne: Dvě případové studie (stiahnuť PDF)
  Zuzana Kříhová
  Literární cenzura v Iránu: Nesnesitelné břemeno autorského a vydavatelského bytí (stiahnuť PDF)
  Katarína Bešková
  Súčasné podoby literárnej cenzúry v Egypte (stiahnuť PDF)
  Dobrota Pucherová
  „My nevydávame ženskú literatúru“: Cenzúra a autocenzúra literárnej tvorby v Ugande (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s  (stiahnuť PDF)

  Róbert Gáfrik: Zobrazovanie indie v slovenskej literatúre (Miloš Zelenka)
  Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian literature as World literature(Libuša Vajdová)
  Libuša Vajdová – Jana Páleníková – Eva Kenderessy: Dejiny rumunskej literatúry (Libuše Valentová)
  Horst-Jürgen Gerigk (Hrsg.): Turgenjew – Der Russische Europäer. Fünf Vorträge der Turgenjew-konferenz 2016 in Baden-Baden (Stefan Simonek)
  Emer O’Sullivan – Andrea Immel (eds.): Imagining Sameness and Difference in Children’s Literature – From the Enlightenment to the Present Day (Kristína Kállay)
  Warwick Research Collective: Combined and Uneven Development: Towards a new Theory of World literature (Dobrota Pucherová)