Nové čísla

 • Tvorivosť a preklad

  eds. Ivana Hostová – Mária Kusá

  Tematickým ťažiskom čísla sú koncepty tvorivosti a prekladu. Jednotlivé štúdie ich uchopujú tak teoreticky – opätovným kladením si otázky hraníc a možností tvorivosti v preklade, ako aj metodologicky – tvorivou apropriáciou výskumných nástrojov a ich aplikáciou na bádateľskú interakciu s hybridnými objektmi. Na viacerých miestach sa tiež dotýkajú problému interakcie medzi človekom a technológiami i pretrvávajúcich mocenských hierarchií; zaoberajú sa tancom, trubadúrskou poéziou, neurónovými sieťami či queerovými perspektívami v translatológii. Aj kompozícia čísla ako celku nabáda ku kreatívnemu čítaniu vzťahov medzi výskumnými objektmi a metodológiami.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity ■ 2 (prejsť na článok)

  OKRÚHLY STÔL / ROUNDTABLE
  SUSAN BASSNETT – LAWRENCE VENUTI – JAN PEDERSEN – IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity in the 21st century ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  JÁN ŽIVČÁK
  Vision ou manipulation ? Les problèmes éditoriaux d’une anthologie slovaque des troubadours ■ 18 (prejsť na článok)
  MARY WARDLE
  Translation as an embodied practice: The case of dance notation ■ 32 (prejsť na článok)
  ZUZANA HUSÁROVÁ – KAREL PIORECKÝ
  Reception of literature generated by artificial neural networks ■ 44 (prejsť na článok)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  IVANA HOSTOVÁ
  Queer perspectives in translation studies: Notes on two recent publications ■ 61 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ADAM BŽOCH
  Hovoriť striebro: Konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“ ■ 79 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Jitka Malečková: “The Turk” in the Czech Imagination (1870s–1923) (Haluk Ihsan Talay) ■ 98 (prejsť na článok)
  John Corbett – Ting Huang (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry (Anna Fosse) ■ 100 (prejsť na článok)
  Roy Youdale: Using Computers in the Translation of Literary Style: Challenges and Opportunities (Marián Kabát) ■ 101 (prejsť na článok)
  Martin Djovčoš – Mária Kusá – Emília Perez (eds.): Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Lenka Poľaková) ■ 103 (prejsť na článok)

 • Svetová literatúra z pohľadu „malých” literatúr

  eds. RÓBERT GÁFRIK – MILOŠ ZELENKA

  V posledných desaťročiach sa svetová literatúra chápe ako kánon alebo systém, do ktorého texty vstupujú prostredníctvom „veľkých“ literatúr, písaných v hegemónnych jazykoch ako angličtina. Texty z menších literatúr musia spĺňať takpovediac niečo navyše, aby dosiahli status svetovej literatúry. Tento koncept predstavuje svetovú literatúru ako korelát politickej a ekonomickej moci. Aktuálne číslo prináša štúdie reflektujúce vzťah „malých” literatúr k svetovej literatúre, pričom nastoľujú aj epistemologické a etické otázky.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  RÓBERT GÁFRIK – MILOŠ ZELENKA
  World literature from the perspective of “small” literatures ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE/ ARTICLES
  MILOŠ ZELENKA
  The concept of world literature in Czech and Slovak comparative literary studies ■ 5 (prejsť na článok)
  WOOK-DONG KIM
  Against Sinocentrism: Internal orientalism in world literature ■ 31 (prejsť na článok)
  SONALI GANGULY – LIPIKA DAS
  The Biswa Sahitya Granthamala (World literature book series) as a reaction to English linguistic domination in Odisha ■ 48 (prejsť na článok)
  PAULS DAIJA – BENEDIKTS KALNAČS
  “Provincializing” world literature: The role of translations in shaping 19th-century Latvian culture ■ 59 (prejsť na článok)
  RADU VANCU
  The post-national Celan: The imperfect triangulation from (abandoned) Romanian poetry to world literature and back ■ 72 (prejsť na článok)
  CHARLES SABATOS
  Prague beyond Kafka: Rethinking minor literature through the work of Jiří Langer ■ 85 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944] (Adam Bžoch) ■ 103 (prejsť na článok)
  Carola Heinrich: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien [What remains? On the staging of memory and identity in post-Soviet Cuba and Romania] (Roman Mikuláš) ■ 105 (prejsť na článok)
  Peter Zajac (ed.): Poetika festivity [The poetics of festivity] (Zornitza Kazalarska) ■ 109 (prejsť na článok)
  Jana Kuzmíková: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy [Cognitive literary studies: Theory, experiments, analyses] (Peter Getlík) ■ 112 (prejsť na článok)
  Jitka Zehnalová: Aspekty literárního překladu. Mediační úloha překladatele [Aspects of literary translation. The mediating role of the translator] (Marie Krappmann) ■ 115 (prejsť na článok)

 • Transkulturalizmus a literárnohistorické naratívy v stredovýchodnej Európe

  eds. JUDIT GÖRÖZDI – ZOLTÁN NÉMETH – MAGDALENA ROGUSKA-NÉMETH

  Témou tohto čísla sú literárne a literárnohistorické naratívy v stredovýchodnej Európe z hľadiska transkulturalizmu, s využitím konceptov ako globalizmus, heterotopia, extrateritorialita, translokalita, deteritorializácia a prekračovanie hraníc. Štúdie skúmajú transkulturalizmus v špecifických literárnych fenoménoch regiónu: v textoch, mikroliteratúrach a v menšinových literatúrach ovplyvnených multi- a translingvizmom či kultúrnou hybriditou. Cieľom je prispieť k rozvoju diverzifikovanejších perspektív pri písaní dejín národných literatúr v stredovýchodnej Európe.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MAGDALENA ROGUSKA-NÉMETH – ZOLTÁN NÉMETH
  Transculturalism and narratives of literary history in East-Central Europe ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  WOLFGANG WELSCH
  Transculturality in literature: A phenomenon as old as it is current ■ 5 (prejsť na článok)
  ANDERS PETTERSSON
  On the concept of world literature ■ 12 (prejsť na článok)
  KATARZYNA DEJA
  The problems with delimiting the notion of transculturality in literary studies ■ 24 (prejsť na článok)
  MAGDALENA ROGUSKA-NÉMETH
  Transculturalism in literature as reflected in the works of translingual writers
  from the Hungarian cultural context ■ 35 (prejsť na článok)
  BEÁTA THOMKA
  Fiction: heritage, choice, creation ■ 48 (prejsť na článok)
  KAROLINA POSPISZIL-HOFMAŃSKA
  Confluences: On the possibility of describing a transcultural history
  of (micro)literature – the Upper Silesian perspective ■ 60 (prejsť na článok)
  EVA KENDERESSY
  Transculturality in Romanian literary histories: The case of literature
  from Moldova ■ 79 (prejsť na článok)
  ZOLTÁN NÉMETH
  The transcultural levels of minority literary history writing: Hungarian literature
  in Slovakia ■ 96 (prejsť na článok)
  ANIKÓ DUŠÍKOVÁ
  The possibilities of a transcultural narrative in 19th-century Central Europe:
  Ján Chalupka and Gusztáv Szontagh ■ 114 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban / Transkulturalizmus a biling­vizmus v literatúrach strednej Európy [Transculturalism and bilingualism in Central European literatures], Zoltán Németh – Magdalena Roguska (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban / Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre [Transculturalism and bilingualism in literature], Orsolya Hegedűs – Zoltán Németh – Anikó N. Tóth – Gabriella Petres Csizmadia (eds.): Transzkulturalizmus és bilingvizmus / Transkulturalizmus a bilingvizmus [Transculturalism and bilingualism] (Judit Görözdi) ■ 128 (prejsť na článok)
  Mihaela P. Harper – Dimitar Kambourov (eds.): Bulgarian Literature as World Literature
  (Zvonko Taneski) ■ 130 (prejsť na článok)
  Száz Pál: A tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra [The tenth gate. The effects of Hasidism on Hungarian literature] (Gabriella Petres Csizmadia) ■ 134 (prejsť na článok)
  Ján Jambor – Zuzana Malinovská – Jakub Souček (eds.): Rodina ako spoločenský problém v súčasnom švajčiarskom a slovenskom kriminálnom románe [Family as a social problem in contemporary
  Swiss and Slovak crime fiction] (Jan Trna) ■ 136 (prejsť na článok)