Nové čísla

 • Derrida a literatúra

  eds. MARCEL FORGÁČ – MILAN KENDRA – ALŽBETA KUCHTOVÁ

  Číslo venuje pozornosť Derridovmu uvažovaniu o lite­ra­­túre a vyrovnáva sa s viacerými špecifickými otázkami, ktoré dekonštrukcia otvára v súvislosti s literárnosťou. Výskum vzťahu „Derrida a literatúra“ sa v podmienkach určovaných dekon­štrukciou zároveň stáva interdiscipli­nárnou textuál­nou analýzou. Jednotlivé štúdie sa preto zaoberajú problematikou smrti autora, autobiografického písania, okrajovosti alebo singularity literatúry (a v litera­túre), ako aj rozdielom medzi filozo­fiou a literatúrou alebo transgresivitou literatúry. V nepo­sled­nom rade reflektujú otázky demokracie, politiky, práva, etiky či ekonómie, ktoré sa v Derridovom prístupe spájajú s pôsobením literatúry.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS 1_2024)

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  MILAN KENDRA ‒ ALŽBETA KUCHTOVÁ
  Derrida and Literature ■ 2 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  MARCEL FORGÁČ
  Hry záhybov: Habermas, Derrida, Mukařovský ■ 8 (prejsť na článok)
  JACQUELINE HAMRIT
  Derrida et la littérature : une relation passionnelle ■ 26 (prejsť na článok)
  JUAN EVARISTO VALLS BOIX
  This strange institution called performativity: Jacques Derrida, the anarchy of literature,
  and the counterinstitution of democracy ■ 39 (prejsť na článok)
  DARIN TENEV
  Derrida and the potentiality of literature: Notes on Derrida’ s “The Law of Genre” ■ 54 (prejsť na článok)
  MANUEL RAMOS DO Ó
  La question de la littérature chez Jacques Derrida : le droit fondamental et l’ ouverture du parergon ■ 71 (prejsť na článok)
  ERNESTO FEUERHAKE
  L’ unique et le texte. Derrida, Valéry, entre autres ■ 83 (prejsť na článok)
  SALIM HAFFAS
  La mort de l’ auteur entre Barthes, Derrida et Foucault ■ 97 (prejsť na článok)
  MIROSLAV KOTÁSEK
  How many deaths? Auto-bio-graphy as death-writing ■ 109 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  MASHA KARP: George Orwell and Russia (Ivan Posokhin) ■ 120 (prejsť na článok)
  MARKO JUVAN (ed.): Med majem ʼ68 in novembrom ʼ89. Transformacije sveta, literature in teorije [From May 1968 to November 1989: Transformations of the world, literature, and theory] (Miloš Zelenka) ■ 123 (prejsť na článok)
  ALEXANDER FYFE — MADHU KRISHNAN (eds.): African Literatures as World Literature (Martina Kopf) ■ 127 (prejsť na článok)
  PIOTR FLORCZYK — KEVIN A. WISNIEWSKI (eds.): Polish Literature as World Literature] (Anna Gnot) ■ 130 (prejsť na článok)

 • Interdiskurzívna komunikácia medzi literatúrou a bioetikou