2016

 • Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti

  eds. Mária Kusá, Libuša Vajdová obálka-1_2016

  Tematický blok tohto čísla rozširuje poznanie súčasnej slovenskej translatológie a otvára nový pohľad na stav výskumu tém, v ktorých sa vyjasňujú otázky dejín a teórie prekladu a syntetizujú metodologické podnety slovenských aj inonárodných skúseností. Štúdie identifikujú a pomenúvajú funkcie a významy relevantných procesov fungujúcich v slovenskom i v medzinárodnom kultúrnom priestore. V tomto priesečníku kultúrnych trajektórií má preklad už tradične osobitné postavenie, s čím súvisí vnútorná potreba jeho reflexie. Blok ukazuje, akým spôsobom výskum so slovenským historickým i teoretickým pozadím pristupuje k aplikáciám niektorých kľúčových konceptov, aktuálne pertraktovaných aj v translatológii západnej proveniencie.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_1_2016).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Mária Kusá – Libuša Vajdová
  Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Katarína Bednárová
  K niektorým otázkam vývinových trajektórií umeleckého prekladu na Slovensku (1945 – 1989) ■ 3 (prejsť na článok)
  Edita Gromová – Daniela Müglová
  V čom spočíva nadčasovosť Nitrianskej školy: projekcia Mikovej výrazovej sústavy do súčasnej translatológie ■ 24 (prejsť na článok)
  Anna Valcerová
  Tradičné a moderné, naše a cudzie ako hybné sily vývinu básnického prekladu (s dôrazom na situáciu po roku 1945) ■ 35 (prejsť na článok)
  Dušan Tellinger
  Čas a kultúrny priestor v preklade (na počesť Branislava Hochela 1951 – 2015) ■ 49 (prejsť na článok)
  Anikó Dušíková
  Duchaplný šľachtic Don Quijote de la Mancha: kontext vzniku prvej slovenskej adaptácie Cervantesovho románu „El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha“ ■ 61 (prejsť na článok)

  d i s k u s i a / d i s c u s s i o n
  Ivana Hostová
  Of ecosystems and translations: some ways of translating non-traditional texts ■ 74 (prejsť na článok)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Zoltán Csehy
  Inakosť, homosexualita, performatívne roly (a queer) v (post)modernej maďarskej poézii ■ 86 (prejsť na článok)
  Aimillia Mohd Ramli
  Imagination and intuition in the poetic philosophies of Samuel Taylor Coleridge and Muhammad Iqbal ■ 98 (prejsť na článok)
  Wook-Dong Kim
  Jack London and Korea ■ 112 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s
  Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K (Anton Eliáš) ■ 127 (prejsť na článok)
  Libuša Vajdová a kol.: Myslenie o preklade na Slovensku (Milan Potočár) ■ 129 (prejsť na článok)
  Hans-Thies Lehmann: Tragödie und dramatisches Theater (Anna Fosse) ■ 131 (prejsť na článok)
  Daniela Blahutková – Miloš Ševčík: Patočkovy interpretace literatury (Marcel Forgáč) ■ 133 (prejsť na článok)
  Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou (Róbert Gáfrik) ■ 135 (prejsť na článok)

 • Magický realizmus v literatúrach strednej Európy

  eds. Judit Görözdi, Radoslav Passia obálka-2_2016

  Toto číslo mapuje možné filiácie magického realizmu a stredoeurópskych literatúr. Autorky a autori čísla sa sústredili predovšetkým na slovenskú, ale aj na maďarskú, českú, srbskú či rumunskú literatúru. Išlo im o zachytenie viacerých zdrojov „magického realizmu“ v stredoeurópskom kultúrnom priestore. Z jednotlivých štúdií vyplýva, že okrem apropriácie významných diel svetovej literatúry zaraďovaných k magickému realizmu zohrali významnú úlohu v domestikácii magickorealistických postupov aj lokálne inšpirácie, vlastné rozprávačské tradície. Možno konštatovať, že v strednej Európe takto vzniklo viacero originálnych autorských, národných či „areálových“ modelov magickorealistického rozprávania.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_2_2016).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l  /  e d i t o r i a l
  Judit Görözdi – Radoslav Passia
  Magický realizmus v literatúrach strednej Európy ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e  /  a r t i c l e s
  Vladimír Barborík
  Magický realizmus v slovenskej literatúre: slovo, pojem, smer… Apropriácia termínu recepčnou praxou, reflexiou a tvorbou do začiatku 90. rokov 20. storočia ■ 3 (prejsť na článok)
  Marcel Forgáč
  Jarošovo „defenzívne čítanie“ magického realizmu ■ 18  (prejsť na článok)
  Radoslav Passia
  Východokarpatský magický realizmus? Rekonštrukcia cesty „magického realizmu“ do slovenskej literatúry z východu ■ 29 (prejsť na článok)
  Éva Bányai
  Postmagická próza. Magické prvky v próze Ádáma Bodora a ich vplyv na generáciu mladých spisovateľov ■ 40 (prejsť na článok)
  Judit Görözdi
  Mágia historickej narácie. K „pseudohistorickým“ románom súčasnej maďarskej literatúry na textoch Lászlóa Darvasiho Legenda o kaukliaroch so slzami a Lászlóa Mártona Bratstvo ■ 50 (prejsť na článok)
  Vladimir Gvozden
  Magical realism and the politics of narrative: historical postmodernism in the contemporary Serbian novel ■ 64 (prejsť na článok)
  Erik Gilk
  Cesty za ztracenou jednotou. Příspěvek k autorské poetice Michala Ajvaze ■ 76 (stiahnuť PDF)
  Tamara Mikulová
  Eliadeho reálne fantastično ■ 89 (prejsť na článok)

  m a t e r i á l y  /  m a t e r i a l s
  Anikó N. Tóth – Gabriella Petres Csizmadia
  Koncepcie magického realizmu v maďarskom kontexte ■ 97 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e  /  b o o k  r e v i e w s
  Magdolna Balogh (ed.): Választások és kényszerek. Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában (Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok) (Pál Száz) ■ 104 (prejsť na článok)
  Zoltán Csehy: Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben (József Keserű) ■ 107 (prejsť na článok)
  Magda Kučerková (ed.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre (Ján Knapík) ■ 109 (prejsť na článok)
  Josef Opatrný – Michal Zourek – Lucia Majlátová – Matyáš Pelant: Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945 – 1989 en los archivos de la República Checa (Nataša Burcinová) ■ 111 (prejsť na článok)
  Mariana Čechová – Ľubomír Plesník: Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov (Lucia Biznárová) ■ 113 (prejsť na článok)

 • Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe

  ed. Bogumiła Suwara obálka-3_2016

  Postdigitálna doba je časom križovania, prenikania a interakcie viacerých procesov prebiehajúcich na jednej strane v Gutenbergovej galaxii a na druhej strane vo sfére remediovanej (analógovej i digitálnej) kultúry. Téma tohto čísla sa zameriava na staršie i najnovšie východiská skúmania digitálnej literatúry a kultúry. Prináša analýzu rýchlo sa meniacich konceptov a nemenej rýchlo sa striedajúcich kultúrnych javov v spoločnosti. Cieľom tematického bloku je nielen spätne overiť niektoré predčasne zavrhnuté či preceňované hypotézy, ale aj reflektovať reálne prebiehajúce kultúrne fenomény a ich sprievodné procesy v súčasnej postdigitálnej dobe.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_3_2016).
   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Bogumiła Suwara
  Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Pavol Rankov
  Súkromné zbierky digitálnych artefaktov v procesoch dematerializácie kultúry ■ 3 (prejsť na článok)
  Alexandra Debnárová
  Knižná séria Tove Jansson o mumintrolloch ako predmet remediácie ■ 15 (prejsť na článok)
  Jana Tomašovičová
  Pohyb poza hranice: intermediálne a transmediálne vzťahy ■ 29 (prejsť na článok)
  Jinil Yoo – Zoltán Szűts
  Reading from and writing on screens: A theory of two literatures ■ 40 (prejsť na článok)
  Zuzana Husárová
  Slovenská elektronická literatúra ■ 57 (prejsť na článok)
  Mariusz Pisarski
  Collaboration in e-literature: From “The Unknown” to “Piksel Zdrój” ■ 78 (prejsť na článok)
  Bogumiła Suwara
  „Digiliteráti“ verzus „papieroliteráti“ alebo transdisciplinárne dobrodružstvo ■ 90 (prejsť na článok)
  Andrej Gogora
  Digital humanities a filozofia – problém digitálneho výskumu ■ 104 (prejsť na článok)
  Marek Debnár
  Miznutie autora a utváranie významu ■ 115 (prejsť na článok)

  s p r á v y / n e w s
  Krištof Anetta
  Nejasná správa o stave elektronickej literatúry – v kontexte konferencie ELO 2016 ■ 125 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s
  Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]} (Pavla Hartmanová) ■ 131 (prejsť na článok)
  Roman Mikuláš – Sophia Wege (eds.): Schlüsselkonzepte und Anwendungen der Kognitiven Literaturwissenschaft (Róbert Gáfrik) ■ 133 (prejsť na článok)
  Dana Hučková: Kontexty Slovenskej moderny (Dagmar Kročanová) ■ 134 (prejsť na článok)
  Zabawy i zabawki. Studia antropologiczne. 13. ročník (Adam Bžoch) ■ 137 (prejsť na článok)
  Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth (Peter Kerecman) ■ 140 (prejsť na článok)
  Štefan Timko (ed.): Česká literatúra a film II. (Dominika Tekeliová) ■ 142 (prejsť na článok)

 • Transkultúrne ikony stredovýchodnej Európy

  eds. Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause obálka-4_2016

  Kultúrne ikony vznikajú zo symbolickej praxe a odkazujú na rozšírené literárne produkty alebo zvlášť viditeľné artefakty „vysokého umenia“ a popkultúry. Ikonickosť má silný emotívny potenciál, keďže sa vzťahuje na kon­krétne miesta, postavy a aktérov, ako aj s nimi spojené naratívy. Toto číslo mapuje vznik, zvečňovanie, prelínanie a mobilitu kultúrnych ikon v umeleckom – a hlavne literárnom – priestore stredovýchodnej Európy, v interdisciplinárnom rámci a na predĺženej časovej osi od mýtickej minulosti stvárnenej vo folklóre cez modernitu až po súčasnosť.

  Celé číslo časopisu (stiahnuť PDF WLS_4_2016).

   
   
   

   

  OBSAH / CONTENTS
  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Matteo Colombi – Christine Gölz – Beáta Hock – Stephan Krause
  Transcultural icons of East-Central Europe ■ 2 (prejsť na článok)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Olga Kulishkina – Larissa Polubojarinova
  „In dem kleinen Karpatenbade“: Venus im Pelz als (trans)kulturelle Ikone Ostmitteleuropas ■ 5 (prejsť na článok)
  Zoltán Kulcsár-Szabó
  Bürgerstadt und Stadtfiktion in Sándor Márais Romanzyklus „A Garrenek műve“ ■ 19 (prejsť na článok)
  Charles Sabatos
  Nasreddin Hodja’s foolish wisdom: Slavic literary adaptations of a Turkish folk hero ■ 35 (prejsť na článok)
  Ján Gavura
  Political input in making poets cultural icons ■ 47 (prejsť na článok)
  Gyöngyi Heltai
  Star prima donnas as lieux de mémoire at home and abroad ■ 64 (prejsť na článok)
  Kristóf Nagy
  Angela Davis goes east? White skin and black masks in the art of socialist Hungary ■ 77 (prejsť na článok)

  d i s k u s i a / d i s c u s s i o n
  Peter Zajac
  Koncepcie slovenského romantizmu ■ 95 (prejsť na článok)

  s p r á v y / n e w s
  XXI. kongres Medzinárodnej asociácie komparatistickej literatúry vo Viedni ■ 107 (prejsť na článok)

  r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s
  Dobrota Pucherová – Róbert Gáfrik (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures (Libuša Vajdová) ■ 114 (prejsť na článok)
  Benedikts Kalnačs: 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options (Róbert Gáfrik) ■ 120 (prejsť na článok)
  Jörg Krappmann: Allerhand Übergänge. Interkulturelle Analysen der regionalen Literatur in Böhmen und Mähren sowie der deutschen Literatur in Prag (1890–1918) (Roman Mikuláš) ■ 121 (prejsť na článok)
  Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Soňa Pašteková) ■ 124 (prejsť na článok)
  Janka Kaščáková: Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi (Jana Juhásová) ■ 128 (prejsť na článok)