2016

 • Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti

  eds. Mária Kusá, Libuša Vajdová

  Tematický blok tohto čísla rozširuje poznanie súčasnej slovenskej translatológie a otvára nový pohľad na stav výskumu tém, v ktorých sa vyjasňujú otázky dejín a teórie prekladu a syntetizujú metodologické podnety slovenských aj inonárodných skúseností. Štúdie identifikujú a pomenúvajú funkcie a významy relevantných procesov fungujúcich v slovenskom i v medzinárodnom kultúrnom priestore. V tomto priesečníku kultúrnych trajektórií má preklad už tradične osobitné postavenie, s čím súvisí vnútorná potreba jeho reflexie. Blok ukazuje, akým spôsobom výskum so slovenským historickým i teoretickým pozadím pristupuje k aplikáciám niektorých kľúčových konceptov, aktuálne pertraktovaných aj v translatológii západnej proveniencie.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Mária Kusá – Libuša Vajdová
  Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e – t é m a / a r t i c l e s – t o p i c
  Katarína Bednárová
  K niektorým otázkam vývinových trajektórií umeleckého prekladu na Slovensku (1945 – 1989) (stiahnuť PDF)
  Edita Gromová – Daniela Müglová
  V čom spočíva nadčasovosť Nitrianskej školy: projekcia Mikovej výrazovej sústavy do súčasnej translatológie (stiahnuť PDF)
  Anna Valcerová
  Tradičné a moderné, naše a cudzie ako hybné sily vývinu básnického prekladu (s dôrazom na situáciu po roku 1945) (stiahnuť PDF)
  Dušan Tellinger
  Čas a kultúrny priestor v preklade (na počesť Branislava Hochela 1951 – 2015) (stiahnuť PDF)
  Anikó Dušíková
  Duchaplný šľachtic Don Quijote de la Mancha: kontext vzniku prvej slovenskej adaptácie Cervantesovho románu „El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha“ (stiahnuť PDF)

  d i s k u s i a / d i s c u s s i o n
  Ivana Hostová
  Of ecosystems and translations: some ways of translating non-traditional texts (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Zoltán Csehy
  Inakosť, homosexualita, performatívne roly (a queer) v (post)modernej maďarskej poézii (stiahnuť PDF)
  Aimillia Mohd Ramli
  Imagination and intuition in the poetic philosophies of Samuel Taylor Coleridge and Muhammad Iqbal (stiahnuť PDF)
  Wook-Dong Kim
  Jack London and Korea (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s
  Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K (Anton Eliáš) (stiahnuť PDF)
  Libuša Vajdová a kol.: Myslenie o preklade na Slovensku (Milan Potočár) (stiahnuť PDF)
  Hans-Thies Lehmann: Tragödie und dramatisches Theater (Anna Fosse) (stiahnuť PDF)
  Daniela Blahutková – Miloš Ševčík: Patočkovy interpretace literatury (Marcel Forgáč) (stiahnuť PDF)
  Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou (Róbert Gáfrik) (stiahnuť PDF)

 • Magický realizmus v literatúrach strednej Európy

  eds. Judit Görözdi, Radoslav Passia

  Toto číslo mapuje možné filiácie magického realizmu a stredoeurópskych literatúr. Autorky a autori čísla sa sústredili predovšetkým na slovenskú, ale aj na maďarskú, českú, srbskú či rumunskú literatúru. Išlo im o zachytenie viacerých zdrojov „magického realizmu“ v stredoeurópskom kultúrnom priestore. Z jednotlivých štúdií vyplýva, že okrem apropriácie významných diel svetovej literatúry zaraďovaných k magickému realizmu zohrali významnú úlohu v domestikácii magickorealistických postupov aj lokálne inšpirácie, vlastné rozprávačské tradície. Možno konštatovať, že v strednej Európe takto vzniklo viacero originálnych autorských, národných či „areálových“ modelov magickorealistického rozprávania.

  e d i t o r i á l  /  e d i t o r i a l
  Judit Görözdi – Radoslav Passia
  Magický realizmus v literatúrach strednej Európy (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e  /  a r t i c l e s
  Vladimír Barborík
  Magický realizmus v slovenskej literatúre: slovo, pojem, smer… Apropriácia termínu recepčnou praxou, reflexiou a tvorbou do začiatku 90. rokov 20. storočia (stiahnuť PDF)
  Marcel Forgáč
  Jarošovo „defenzívne čítanie“ magického realizmu  (stiahnuť PDF)
  Radoslav Passia
  Východokarpatský magický realizmus? Rekonštrukcia cesty „magického realizmu“ do slovenskej literatúry z východu (stiahnuť PDF)
  Éva Bányai
  Postmagická próza. Magické prvky v próze Ádáma Bodora a ich vplyv na generáciu mladých spisovateľov  (stiahnuť PDF)
  Judit Görözdi
  Mágia historickej narácie. K „pseudohistorickým“ románom súčasnej maďarskej literatúry na textoch Lászlóa Darvasiho Legenda o kaukliaroch so slzami a Lászlóa Mártona Bratstvo (stiahnuť PDF)
  Vladimir Gvozden
  Magical realism and the politics of narrative: historical postmodernism in the contemporary Serbian novel  (stiahnuť PDF)
  Erik Gilk
  Cesty za ztracenou jednotou. Příspěvek k autorské poetice Michala Ajvaze (stiahnuť PDF)
  Tamara Mikulová
  Eliadeho reálne fantastično (stiahnuť PDF)

  m a t e r i á l y  /  m a t e r i a l s
  Anikó N. Tóth – Gabriella Petres Csizmadia
  Koncepcie magického realizmu v maďarskom kontexte (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e  /  b o o k  r e v i e w s
  Magdolna Balogh (ed.): Választások és kényszerek. Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában (Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok) (Pál Száz) (stiahnuť PDF)
  Zoltán Csehy: Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben (József Keserű) (stiahnuť PDF)
  Magda Kučerková (ed.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre (Ján Knapík) (stiahnuť PDF)
  Josef Opatrný – Michal Zourek – Lucia Majlátová – Matyáš Pelant: Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945 – 1989 en los archivos de la República Checa (Nataša Burcinová) (stiahnuť PDF)
  Mariana Čechová – Ľubomír Plesník: Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov (Lucia Biznárová) (stiahnuť PDF)

 • Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe

  ed. Bogumiła Suwara

  Postdigitálna doba je časom križovania, prenikania a interakcie viacerých procesov prebiehajúcich na jednej strane v Gutenbergovej galaxii a na druhej strane vo sfére remediovanej (analógovej i digitálnej) kultúry. Téma tohto čísla sa zameriava na staršie i najnovšie východiská skúmania digitálnej literatúry a kultúry. Prináša analýzu rýchlo sa meniacich konceptov a nemenej rýchlo sa striedajúcich kultúrnych javov v spoločnosti. Cieľom tematického bloku je nielen spätne overiť niektoré predčasne zavrhnuté či preceňované hypotézy, ale aj reflektovať reálne prebiehajúce kultúrne fenomény a ich sprievodné procesy v súčasnej postdigitálnej dobe.

  e d i t o r i á l / e d i t o r i a l
  Bogumiła Suwara
  Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e / a r t i c l e s
  Pavol Rankov
  Súkromné zbierky digitálnych artefaktov v procesoch dematerializácie kultúry (stiahnuť PDF)
  Alexandra Debnárová
  Knižná séria Tove Jansson o mumintrolloch ako predmet remediácie (stiahnuť PDF)
  Jana Tomašovičová
  Pohyb poza hranice: intermediálne a transmediálne vzťahy (stiahnuť PDF)
  Jinil Yoo – Zoltán Szűts
  Reading from and writing on screens: A theory of two literatures (stiahnuť PDF)
  Zuzana Husárová
  Slovenská elektronická literatúra (stiahnuť PDF)
  Mariusz Pisarski
  Collaboration in e-literature: From “The Unknown” to “Piksel Zdrój” (stiahnuť PDF)
  Bogumiła Suwara
  „Digiliteráti“ verzus „papieroliteráti“ alebo transdisciplinárne dobrodružstvo (stiahnuť PDF)
  Andrej Gogora
  Digital humanities a filozofia – problém digitálneho výskumu (stiahnuť PDF)
  Marek Debnár
  Miznutie autora a utváranie významu (stiahnuť PDF)

  s p r á v y / n e w s
  Krištof Anetta
  Nejasná správa o stave elektronickej literatúry – v kontexte konferencie ELO 2016 (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e / b o o k  r e v i e w s
  Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]} (Pavla Hartmanová) (stiahnuť PDF)
  Roman Mikuláš – Sophia Wege (eds.): Schlüsselkonzepte und Anwendungen der Kognitiven Literaturwissenschaft (Róbert Gáfrik) (stiahnuť PDF)
  Dana Hučková: Kontexty Slovenskej moderny (Dagmar Kročanová) (stiahnuť PDF)
  Zabawy i zabawki. Studia antropologiczne. 13. ročník (Adam Bžoch) (stiahnuť PDF)
  Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth (Peter Kerecman) (stiahnuť PDF)
  Štefan Timko (ed.): Česká literatúra a film II. (Dominika Tekeliová) (stiahnuť PDF)

 • Transkultúrne ikony stredovýchodnej Európy

  eds. Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause

  Kultúrne ikony vznikajú zo symbolickej praxe a odkazujú na rozšírené literárne produkty alebo zvlášť viditeľné artefakty „vysokého umenia“ a popkultúry. Ikonickosť má silný emotívny potenciál, keďže sa vzťahuje na kon­krétne miesta, postavy a aktérov, ako aj s nimi spojené naratívy. Toto číslo mapuje vznik, zvečňovanie, prelínanie a mobilitu kultúrnych ikon v umeleckom – a hlavne literárnom – priestore stredovýchodnej Európy, v interdisciplinárnom rámci a na predĺženej časovej osi od mýtickej minulosti stvárnenej vo folklóre cez modernitu až po súčasnosť.

  e d i t o r i á l  /  e d i t o r i a l
  Matteo Colombi – Christine Gölz – Beáta Hock – Stephan Krause
  Transcultural icons of East-Central Europe (stiahnuť PDF)

  š t ú d i e  /  a r t i c l e s
  Olga Kulishkina – Larissa Polubojarinova
  „In dem kleinen Karpatenbade“: Venus im Pelz als (trans)kulturelle Ikone Ostmitteleuropas (stiahnuť PDF)
  Zoltán Kulcsár-Szabó
  Bürgerstadt und Stadtfiktion in Sándor Márais Romanzyklus „A Garrenek műve“ (stiahnuť PDF)
  Charles Sabatos
  Nasreddin Hodja’s foolish wisdom: Slavic literary adaptations of a Turkish folk hero (stiahnuť PDF)
  Ján Gavura
  Political input in making poets cultural icons (stiahnuť PDF)
  Gyöngyi Heltai
  Star prima donnas as lieux de mémoire at home and abroad (stiahnuť PDF)
  Kristóf Nagy
  Angela Davis goes east? White skin and black masks in the art of socialist Hungary (stiahnuť PDF)

  d i s k u s i a  /  d i s c u s s i o n
  Peter Zajac
  Koncepcie slovenského romantizmu (stiahnuť PDF)

  s p r á v y  /  n e w s
  XXI. kongres Medzinárodnej asociácie komparatistickej literatúry vo Viedni (stiahnuť PDF)

  r e c e n z i e  /  b o o k  r e v i e w s
  Dobrota Pucherová – Róbert Gáfrik (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures (Libuša Vajdová) (stiahnuť PDF)
  Benedikts Kalnačs: 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options (Róbert Gáfrik) (stiahnuť PDF)
  Jörg Krappmann: Allerhand Übergänge. Interkulturelle Analysen der regionalen Literatur in Böhmen und Mähren sowie der deutschen Literatur in Prag (1890–1918) (Roman Mikuláš) (stiahnuť PDF)
  Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Soňa Pašteková) (stiahnuť PDF)
  Janka Kaščáková: Katherine Mansfieldová. Medzi dvoma svetmi (Jana Juhásová) (stiahnuť PDF)