Nové čísla

 • Tvorivosť a preklad

  eds. Ivana Hostová – Mária Kusá

  Tematickým ťažiskom čísla sú koncepty tvorivosti a prekladu. Jednotlivé štúdie ich uchopujú tak teoreticky – opätovným kladením si otázky hraníc a možností tvorivosti v preklade, ako aj metodologicky – tvorivou apropriáciou výskumných nástrojov a ich aplikáciou na bádateľskú interakciu s hybridnými objektmi. Na viacerých miestach sa tiež dotýkajú problému interakcie medzi človekom a technológiami i pretrvávajúcich mocenských hierarchií; zaoberajú sa tancom, trubadúrskou poéziou, neurónovými sieťami či queerovými perspektívami v translatológii. Aj kompozícia čísla ako celku nabáda ku kreatívnemu čítaniu vzťahov medzi výskumnými objektmi a metodológiami.

   

   

   

   

  OBSAH / CONTENTS
  EDITORIÁL / EDITORIAL
  IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity ■ 2 (prejsť na článok)

  OKRÚHLY STÔL / ROUNDTABLE
  SUSAN BASSNETT – LAWRENCE VENUTI – JAN PEDERSEN – IVANA HOSTOVÁ
  Translation and creativity in the 21st century ■ 3 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE – TÉMA / ARTICLES – TOPIC
  JÁN ŽIVČÁK
  Vision ou manipulation ? Les problèmes éditoriaux d’une anthologie slovaque des troubadours ■ 18 (prejsť na článok)
  MARY WARDLE
  Translation as an embodied practice: The case of dance notation ■ 32 (prejsť na článok)
  ZUZANA HUSÁROVÁ – KAREL PIORECKÝ
  Reception of literature generated by artificial neural networks ■ 44 (prejsť na článok)

  DISKUSIA / DISCUSSION
  IVANA HOSTOVÁ
  Queer perspectives in translation studies: Notes on two recent publications ■ 61 (prejsť na článok)

  ŠTÚDIE / ARTICLES
  ADAM BŽOCH
  Hovoriť striebro: Konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“ ■ 79 (prejsť na článok)

  RECENZIE / BOOK REVIEWS
  Jitka Malečková: “The Turk” in the Czech Imagination (1870s–1923) (Haluk Ihsan Talay) ■ 98 (prejsť na článok)
  John Corbett – Ting Huang (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry (Anna Fosse) ■ 100 (prejsť na článok)
  Roy Youdale: Using Computers in the Translation of Literary Style: Challenges and Opportunities (Marián Kabát) ■ 101 (prejsť na článok)
  Martin Djovčoš – Mária Kusá – Emília Perez (eds.): Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Lenka Poľaková) ■ 103 (prejsť na článok)